Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Säkring av Viktig Infrastruktur - Syntesrapport från forskningsprogrammet SAVI.

Säkring av Viktig Infrastruktur - Syntesrapport från forskningsprogrammet SAVI. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fischer Georg
Ort: Stockholm
Sidor: 174
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1547--SE)
Nyckelord infrastruktur, sårbarhet, riskhantering, säkring av viktig, infrastruktur, infrastructure, vulnerability, risk management, CIP
Sammanfattning Under perioder i maj 2000 till december 2003 har Totalförsvarets Forskningsinstitut på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten bedrivit forskning och annan kunskapsutveckling inom forskningsprogrammet SAVI- Säkring Av Viktig Infrastruktur. Syftet med forskningsprogrammet har varit att skapa en långsiktig kunskapsuppbyggnad och att inom Sverige upprätthålla en hög kompetensnivå rörande säkringen av viktig infrastruktur. Programmet har varit inriktat mot att skapa grundläggande kunskaper om infrastruktursystem, infrastrukturernas interna och externa beroendeförhållanden, hotbilden mot viktig infrastruktur, sårbarheter i och konsekvenser av störningar i infrastruktursystem samt möjliga åtgärder för att säkra viktig infrastruktur. Målsättningen har varit att skapa en sammanhållen och planmässig kunskaps- och kompetensutveckling som skall kunna bidra till att minska sårbarheterna i viktig infrastruktur. Föreliggande rapport syftar till att ge en översiktig bild av den verksamhet som bedrivits inom SAVI. Denna syntesrapport har i huvudsak utformats som en antologi, där underlaget är hämtat från studier och rapporter som publicerats i andra sammanhang.
Abstract During the period May 2000 until December 2003 the Swedish Defence Research Agency, FOI have been conducting research and other knowledge production within the research program SAVI (assurance of critical infrastructure). The program was commissioned by the Swedish Emergency Management Agency, SEMA. The objective of the research program has been to establish a capability for strategic knowledge production and within Sweden secure a high level of competence regarding assurance of critical infrastructure. The program has been focused on creating fundamental knowledge on infrastructure systems, the internal and external interdependencies of infrastructures, the threats against critical infrastructures, infrastructure vulnerabilities, the consequences of infrastructure failures and possible measures to assure critical infrastructure. The goal has been to provide coherent and systematic knowledge production that can contribute to the reduction vulnerabilities in critical infrastructure. The purpose of the report is to give an overview of the work and activities within SAVI. This synthesis report has the format of an anthology,where the textshave been selected from different studies and reports within the research program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182