Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

C-händelser i vinterklimat - skillnader jämfört med sommarförhållanden.

C-händelser i vinterklimat - skillnader jämfört med sommarförhållanden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claesson Ola, Karlsson Edvard, Nyström Björn, Persson Leif, Thorpsten Jerker
Ort: Umeå
Sidor: 54
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1554--SE)
Nyckelord kemiska stridsmedel, spridningsförlopp, riskavstånd, skadeutfall, vinterförhållanden
Sammanfattning Vinterförhålladens (snö och kyla) påverkan på spridningsförlopp, andningsrisker och kontaktrisker för C-stridsmedel och i viss mån giftiga industrikemikalier har kartlagts genom litteraturstudier. Kunskapsluckorna är många, men befintliga resultat från fältförsök coh förbättrade beräkningsmodeller visar att; - både kvarliggningstider och riskavstånd blir längre vintertid - snö ger förhöjda kontaktrisker och hög kontamineringsgrad, speciellt på skodon - koncentration i sekundärmolnet är i allmänhet lägre under vintern. N och B kommer att tas upp i ett senare skede och innefattas i en ny rapport.
Abstract The impact of winter conditions (snow and low temperature) on dispersion processes, inhalation risks and contamination risks for chemical warfare agents and to some extent toxic industrial chemicals have been investigated through a literature study. The lack of knowledge is huge, but available results from field trials and improved computational models show that; - both persistent times and risk distances are increased during winter conditions - snow gives increased contact risks and contamination, especially on footwear - the concentration in the secondary cloud is generally lower during the winter

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182