Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2004.

FOI Miljöredovisning 2004. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Mats, Johansson Jan, Jubrink Hans, Lundholm B-M, Nedgård Ingvar, Nilsson Sören, Thorpsten Jerker, Thuren Ronny, Tryman Rolf
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1560--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljökonsekvensbeksrivning, miljöforskning, miljöutbildning, environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research, environmental education
Sammanfattning Under 2004 har arbetet med att integrera det införda miljöledningssystemet med myndighetens verksamhetsledningssystem fullföljts. Avdelningen FOI NBC-skydd i Umeå har fått tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet och FOI Vapen och Skydd i Grindsjön genomför för närvarande en miljökonsekvensbeskrivning inför ansökan om tillstånd. I samverkan med Försvarsmakten och Specialfastigheter har saneringsåtgärder påbörjats i Ursvik. Saneringskostnaderna för Grindsjön samt för Bromma och Ursvik då FOI slutligt lämnar dessa områden beräknas nu uppgå till högst 4 mkr. Under året har FOI genomfört 25 miljöprojekt åt försvarssektorn på totalt 15,5 mkr. För år 2004 omfattade den civila miljöforskningen 15,5 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 11 uppfyllts helt, 1 till mer än hälften, 1 till hälften och 2 till mindre än hälften. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 743 timmar år 2002 och 771 timmar år 2003 till 862 timmar 2004. Myndighetens miljöhandläggare har under året genomgått utbildning för miljörevisorer. Kompletterande miljöutbildning för all personal har genomförts vid avdelningen för Stridssimulering respektive i Bromma. Totalt har därmed 1054 personer av FOIs cirka 1325 anställda genomgått allmän miljöutbildning vilket utgör 80 % av personalen.
Abstract During 2004 the integration of the environmental management system with the total management system for FOI has been completed. The division for NBC-protection in Umeå has got permission according to the environmental law for extended operations and the division for Weapons and Protection are presently performing an environmental impact assessment to get a permit. The remediation of areas in Grindsjön, Bromma and Ursvik is estimated to cost SEK 4 M. FOI has carried through 25 environmental research projects for the defence sector during the year with a total income of SEK 15,5 M. The total amount of the environmental research carried out for the civil sector was SEK 15,5 M. Of the environmental goals at FOI are 15 listed as connected to important environmental aspects. Eleven of these 15 goals have been totally fulfilled, one more than half, one half and two less than half. The use of video meetings has increased from 743 hours 2002 and 771 hours 2003 to 862 hours 2004. The environmental managers at FOI have passed an education for environmental auditors. Environmental courses for all personnel have been given at two occasions in Bromma and a total of 1 054 persons have now attended the courses. All together this means that 80 % of the employees at FOI now have attended common environmental education.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182