Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An overview of propulsion systems for flying vehicles.

An overview of propulsion systems for flying vehicles. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hasselrot Anders, Montgomerie Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1563--SE)
Nyckelord Propulsion system, turbojet, turbofan, ramjet, scramjet, turboramjet, air turbo ramjet, pulse detonation engine, inlet
Sammanfattning Denna rapport presenterar en översikt över framdrivningssystem för flygfarkoster, baserad på litteraturstudier inom befintliga och framtida teknologier. Detta arbete motiveras av att sådan information behövs för studier av farkostkoncept, som för närvarande bedrivs för att evaluera flygprestanda. Generell information beträffande inlopp och utlopp presenteras också, eftersom de påverkar både geometri och prestanda hos farkosterna. Översikten över intagen ges med referens till de machtalsberoende krav som styr deras utformning. Smygegenskaper hos intagen beaktas också. I rapporten redovisas förekommande framdrivningsprinciper i kategorier, där de flesta baseras på förbränning enligt Brayton-cykeln (värmetillförsel under konstant tryck) och de resterande baseras på förbränning enligt Humphrey-cykeln (värmetillförsel under konstant volym). Valet av framdrivningssystem är huvudsakligen bestämt av kraven på farkosten, i termer av uppdragsprofil och maxfart. Varje framdrivningssystem beskrivs mer eller mindre i detalj, beroende på graden av applikationsintresse för studerade farkoster. Viss information till hjälp vid bedömning av prestanda ges också. Tonvikten läggs på följande framdrivningsområden: Turbojet/turbofan, turboramjet, air turbo rocket samt pulsdetonationsmotor.
Abstract This report presents an overview of propulsion systems for flying vehicles, based on literature studies on current and future technologies. This effort is motivated by the need of this kind of information for the studies of vehicle concepts, being pursued in order to evaluate their performance merits. General information on inlets and outlets are also presented, as these influence the geometry and performance of the vehicles. The overview of inlet types is given with respect to the requirements at various Mach number regimes that govern the design. The stealth aspects are also viewed. In the report the available propulsion principles are presented category-wise, where most are based on combustion according to the Brayton cycle (heat addition under constant-pressure) and the other are based on combustion according to the Humphrey cycle (heat addition under constant-volume). The choice of propulsion system is mainly dictated by the requirements on the vehicle in terms of flight mission and maximum Mach number. Each propulsion system is described more or less in detail, depending on the applicability interests for the vehicle studies. Some information to be of help for judging performance is also given. The main focus is given to the following propulsion areas: turbojet/turbofan, turboramjet, air turbo ramjet, and pulse detonation engine.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182