Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Europeisk autonomi eller atlantisk integration? Dagens strukturer och framtida utvecklingslinjer inom ESFP och NATO.

Europeisk autonomi eller atlantisk integration? Dagens strukturer och framtida utvecklingslinjer inom ESFP och NATO. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oredsson Maria, Winnerstig Mike
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1564--SE)
Nyckelord ESFP, NATO, krishantering, USA, EU, säkerhetspolitik, försvarspolitik, integration, maktbalans, geopolitik, ESDP, crisis management, security policy, defence policy, balance of power, geopolitics
Sammanfattning I rapporten analyseras sannolika utvecklingslinjer för den militära delen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, ESFP, och för försvarsalliansen NATO. Inledningsvis skissas på en analysram, där bl.a. skillnaden mellan staters och institutioners inflytande diskuteras, liksom integrationsteoretiska,maktbalanspolitiska och geopolitiska förklaringsmodeller för politisk utveckling. I rapportens empiriska delar ges en bild av de senaste årens utveckling inom ESFP och NATO. För ESFP:s del konstateras bl.a. att de på senare tid har blivit allt vanligare med en diskussion om hur EU:s autonoma krishanteringsförmåga skall stärkas. När det gäller NATO presenteras bl.a. den nya kommandostrukturen och styrkestrukturen, i vilken NATO Response Force spelar en avgörande roll. Även resultaten av genomförda insatser inom såväl ESFP som NATO, liksom hanteringen av Irak, diskuteras. I analysdelen identifieras några möjliga samarbets- respektive konfliktområden för förhållandet mellan ESFP och NATO. De enskilda staterna bedöms även fortsättningsvis styra utvecklingen och välja att agera inom ramen för ESFP, NATO eller samordnade operationer. Valet kommer sannolikt oftast att vara beroende av de politiska omständigheterna kring varje enskild insats.
Abstract In this report, trends in the development of the military aspects of the European Security and Defence Policy, ESDP, as well as in the North Atlantic Treaty Organisation are analyzed. Initially, a conceptual framework is presented. This builds on the difference between state and institutional influence, as well as on integration theory, balance-of-power theory and geopolitics. This report also highlights the developments of ESDP and NATO in the last few years. Regarding ESDP, there have been discussions on an autonomous crisis management capacity. Concerning NATO, the new command structure as well as the force structure, including NATO Response Force, are two important aspects. for both ESDP and NATO, lessons learned have been drawn from different operations. The situation in Iraq has been a major cause of turbulence in both organisations. The analysis includes areas of cooperation and disagreement between ESDP and NATO. The conclusions indicate that member will continue to play the most important role for coming developments, and that their choosing to act within the framework of ESDP or NATO will depend on the political circumstances of each potential operation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182