Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Arkitektur för tjänstebaserade krisledningssystem med preventiva och operativa förmågor.

Arkitektur för tjänstebaserade krisledningssystem med preventiva och operativa förmågor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jungert Erland, Hallberg Niklas, Hunstad Amund
Ort: Linköping
Sidor: 73
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1569--SE)
Nyckelord ledningssystem, krishantering, tjänstebaserad, nätverksbaserad, situationsförståelse, krisförståelse, IT-säkerhet, riskmodellering, beslutstöd, systemarkitektur, riskanalys, command and control systems, crisis management, service oriented, network oriented, situational awareness, crisis awareness, IT-security, decision support, systems architecture, risk analysis
Sammanfattning Krishantering är ett område som kommer alltmer i fokus allt eftersom nya och mer omfattande kriser inträffat både nationellt, men också internationellt. För att krishantering skall kunna genomföras effektivt och på ett adekvat sätt framstår behovet av ledningssystem för preventiv och operativ krishantering som alltmer nödvändiga. Mot denna bakgrund kommer ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete att bli nödvändigt för att säkerställa de ledningsresurser som kommer att behövas. I detta sammanhang måste de behov och de krav som kommer att ställas på krisledningssystemen också att behöva säkerställas. I detta arbete beskrivs en arkitektur för krisledningssystem som skall ge stöd både för preventiv och operativ krishantering. Denna arkitektur grundar sig på behovet av ledningssystem som kan verka i nätverksbaserade miljöer och med utgångspunkt från ett tjänsteorienterat perspektiv. Centralt för detta arbete är att redan i ett tidigt stadium av utvecklingsfasen hänsyn tas till behov av IT-säkerhet, men även andra aspekter såsom ledningsstruktur, krisförståelse, funktionalitet, t ex beslutstöd, och förmågan till koordinering av krisverksamheten är av väsentlig betydelse i arbetet.
Abstract Crisis management is an area that due to the occurrence of more frequent and extensive crisis, both nationwide and internationally, is getting increasingly attention. Thus, to handle crises effectively and efficiently the need for command and control systems for preventive and operative crisis management has become increasingly necessary. Hence, more resources must be used on research and development to secure the availability of such command and control resources that will be needed. In this context, the needs and the demands on crisis management systems for command and control must be identified. In this work, an architecture for command and control systems for crisis management is proposed. The architecture is intended to support both preventive and operative crisis management. The architecture is intended for command and control systems that are used in network oriented environments and with a service oriented perspective. Essential for this work has been to consider aspects of IT-security early in the development phase. Further, aspects such as the command and control structure, the functionality of the system, including e.g. decision support, and the capacity for coordination of the activities to be executed have been seen as critical features.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182