Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Test of an UCAV air inlet duct (Eikon) at static conditions in FOI suckdown facility.

Test of an UCAV air inlet duct (Eikon) at static conditions in FOI suckdown facility. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Samuelsson Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1572--SE)
Nyckelord Luftintagsmodell, statiskt prov, tryckåtervinst, distorsion, kritisk strömnig, strömningsavlösning, air inlet model, static test, pressure recovery, distortion, choking, flow separation
Sammanfattning Ett UCAV-luftintag har provats statiskt (utan friström) vid FOI:s S1-tunnel. Luftintagsmodellen, tillverkad med friformsteknik i plast, utfördes i skalan 1:9.05. Intagsmassflödet varierades från låga halsmachtal 0.2 upp till omkring 0.55.; strömningen inducerades genom att öppna kanalen mot ett evakuerat bergrum. Vid provet mättes totaltryck i AIP, både medelvärden och tidsberoende, kanalväggens statiska tryck samt massflödet genom kanalen. Av erhållna provresultat kan t.ex. nämnas att tryckåtervinsten sjönk från ungefär 0.99 till ungefär 0.94 över det provade massflödesintervallet (från lågt till högt), medan distorsionindex DC60ökade från 0.17 till omkring 0.27 i detta intervall. Vid det högsta provade massflödet tycktes kanalströmningen vara kritisk. Var denna kritiska strömning uppträdde i kanalen är inte känt, ej heller den därmed förknippade strömningsfysiken. Fördelningen av totaltryck över AIP antyder att de största totaltrycksförlusterna troligtvis sammanhänger med strömningsavlösning vid kanalväggens övre S-krök. För att öka intagets prestanda föreslås att någon form av strömningsstyrning tillämpas i detta område.
Abstract A static test (that is, without free stream) of an UCAV air inlet duct has been carried out at the FOI S1 facility. The inlet duct model, fabricated by means a RPM technique in plastic, was in scale 1:9.05. The inlet mass flow was varied from low throat Mach number of 0.2 up to about 0.55; the flow was induced by opening the duct to an evacuated rock chamber. At the test the AIP total pressures (both steady and time-variant), inlet wall static pressures and the duct mass flow rate were measured. It was found that the inlet pressure recovery decreased gradually from about 0.99 to about 0.94 over the tested mass flow rate range while the distortion index DC60 increased from about 0.17 to about 0.27 in this range. At the highest tested mass flow rates the duct flow seemed to be choked. Where this choking occurred in the duct is not known, neither is the associated fluid dynamic mechanism. The AIP total pressure distribution indicated that the highest losses probably are associated with flow separation at the upper duct wall S-bend. In order to enhance the inlet performance it is proposed that some form of flow control is applied in this region.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182