Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inventering och analys av mätmetoder och skyddskriterier kopplat till trubbigt våld (BABT) bakom kroppsskydd.

Inventering och analys av mätmetoder och skyddskriterier kopplat till trubbigt våld (BABT) bakom kroppsskydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tyrberg Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1585--SE)
Nyckelord BABT, skyddsväst, trubbigt våld, mätmetoder, kriterier, BABT, personal armour, blunt trauma, measurements, criteria
Sammanfattning BABT (Behind Armour Blunt Trauma) är benämningen på skador som uppstår då projektiler stoppas av skyddsvästar. Skadorna uppstår till följd av att energi, från den stoppade projektilen, överförs in i kroppen. Idag är möjligheten att mäta skyddsvästars egenskaper med avseende på BABT begränsad. Denna rapport redovisar en inventering av den kunskap och forskning som hittills skett när det gäller hur skyddsvästars egenskaper med avseende på BABT kan mätas. Studien har genomförts på uppdrag av FMV och innehåller en inventering och värdering av befintliga mätmetoder och tillhörande kriterier samt ger förslag på hur en ny mätmetod ska tas fram. Av de genomgångna mätmetoderna framstår en surrogatbröstkorg, konstruerad för att efterlikna bröstkorgsväggens dynamiska respons vid denna typ av belastning, som den mest lovande metoden. Det finns idag två alternativa surrogatbröstkorgar framtagna, men ingen av dem är tillräckligt validerad för att kunna användas som mätmetod. Det är inte heller känt vilka storheter, associerade till bröstkorgsväggens rörelse, som bidrar till skadans omfattning och därför saknas även ett skyddskriterium satt utifrån dessa storheter. Rapporten ger förslag på hur en validerad surrogatbröstkorg och ett tillhörande skyddskriterium skulle kunna tas fram.
Abstract BABT (Behind Armour Blunt Trauma) is the term for injury sustained when body armours defeat projectiles. The injuries are produced as a consequence of an energy transfer from the defeated projectile into the body. Currently, the possibility to measure body armour performance with regard to BABT is limited. This report presents a survey of the knowledge and research that has been done within the area of how to measure body armour performance with regard to BABT. The study is funded by FMV and includes a survey of current methods of measurement and associated criteria and gives a proposal of how a new method of measurement can be developed. Of the reviewed methods of measurement, a surrogate thorax, constructed to replicate the dynamic response of the body wall when subjected to this kind of load, seems to be the most promising method. Presently there are two alternative surrogate thoraxes developed but none of them are enough validated to be used as a method of measurement. Moreover it is not known which quantities, related to the body wall movement, that contribute to the extent of the injury and because of this there is no criterion based on these quantities. The report presents proposals of how a validated surrogate thorax and a related criterion can be developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182