Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Environmental and Industrial Health Hazards (EIHH) : hot mot personalens hälsa vid internationella insatser : Sveriges framtida roll internationellt.

Environmental and Industrial Health Hazards (EIHH) : hot mot personalens hälsa vid internationella insatser : Sveriges framtida roll internationellt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Liljedahl Birgitta, Sundström Sture, Ivgren Claes, Nyström Claes, Roffey Roger
Ort: Umeå
Sidor: 13
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1590--SE)
Nyckelord EIHH, internationella insatser, international missions
Sammanfattning Syftet med arbetet har varit att uppdatera internationella trender samt nationella och internationella kontaktnät av relevans i arbetet att minimera hälso- och miljörisker vid internationella insatser, men särskilt fokus på frågor inom EIHH (Environmental and Industrial Health Hazards). Det konstateras att EIHH har hög internationell aktualitet, och att svenska arbeten inom området har väckt internationellt intresse. En ny policy inom EIHH diskuteras där Sverige med fyra andra nationer driver förarbetet. I det nya, snabbt växande internationella EIHH-nätverk som nu bildas har Sverige idag en central position. Sammantaget innebär detta goda möjligheter för Sverige att etablera en ny, internationell nisch inom det framväxande EIHH-området. Flera svenska arbeten och modeller är redan idag efterfrågade och bör marknadsföras mot EU, EAPC/NATO och FN. Den civila-militära plattformen avseende hälso- och miljörisker vid internationella insatser bör snarast förstärkas, för att säkra såväl hälsan hos insatspersonalen som för att minimera svenska insatsers påverkan på miljön i mottagarländerna. Detta är särskilt angeläget med tanke på gällande nationella och internationella regelverk avseende internationella insatser.
Abstract The aim of this study is the updating on international trends as well as the national and international important network within the work to minimize the health and environmental risks at international missions, especially when it comes to EIHH (Environmental and Industrial Heatlh Hazards) matters. EIHH is of current international interest and much attention has been paid to Swedish studies within this area internationally. A new EIHH policy is currently discussed and Sweden is in charge of the pre-study in cooperation with four other nations. Within the new, fast-growing international EIHH network, Sweden holds a prominent position. All in all, there is a good opportunity for Sweden to establish a new international niche within the growing EIHH area. There is already a great demand for several Swedish studies and models which obviously should be introduced to the EU, the EAPC/NATP and the UN. The civilian and military platform for health and environmental risks at international missions should be strengthened immediately, the reason being that of securing the health of deployed personnel and to minimize the environmental effects being a result of doing of Swedish missions´ personnel in other countries. This is of great importance when considering current national and international rules of international missions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182