Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elementa om rymdteknik - Satelliter, spaning och kommunikation.

Elementa om rymdteknik - Satelliter, spaning och kommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ekblad Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 74
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1594--SE)
Nyckelord bana, sensor, optik, radar, SAR, signalspaning, orbit, sensor, optics, radar, SAR, SIGINT
Sammanfattning Satellitbaserade funktioner har under flera decennier varit integrerade i näst intill all mänsklig verksamhet, både civilt och militärt. Informationsinhämtning från rymden är allmänt accepterat i alla sammanhang, såväl militärt som säkerhetspolitiskt. Inom ramen för ett nätverksbaserat försvar ökar betydelsen av att från bl.a. rymdbaserade system kunna erhålla information för att bidra till den gemensamma lägesbilden. Kommunikation via satellit torde utgöra en viktig metod, antingen som alternativ eller komplement, för att kommunicera i ett nätverksbaserat försvar. Satellitnavigering utgör näst intill en nödvändighet vid internationella insatser. I rapporten förklaras, utan att gå in på detaljer, vissa grundläggande principer och begrepp (elementa) när det gäller rymdteknik vad gäller satellitbanor, hur avbildning sker från satellit, samt något om kommunikation och signal-spaning. Rapporten behandlar satelliternas rörelser, avbildning, kommunikation och avlyssning (signalspaning). I flera appendix listas kortfattade förklaringar av begrepp och termer som rör satelliter och sensorer. Där finns också en förkortningslista på inom området vanligt förekommande förkortningar samt tabeller över olika uppdelningar av det elektromagnetiska spektrumet.
Abstract During several decades, space-based functions have been integrated in almost all human activities, both civilian and military. Information gathering from space is widely accepted in all situations, military as well as security political. Within a network centric defence, the importance of obtaining, from space-based systems, information contributing to the common situation awareness is increasing in importance. Satellite communications will constitute a vital method, either as an alternative or as a complement, for maintaining communication in a network centric defence. Satellite navigation constitutes almost a necessity for international operations. In the report is explained, without going into details, some basic principles and notions (elements) when it comes to space technology concerning satellite orbits, how imaging is done from space, and something about communication and signals intelligence. The report treats satellite movements, imaging, communication, and signals intelligence. In several appendices, short explanations of concepts and terminology concerning satellites and sensors are given. There is also a list of frequently occurring abbreviations as well as tables of divisions of the electromagnetic spectrum.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182