Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nätverksorienterat försvar. Fokus och aktiviteter i några länder.

Nätverksorienterat försvar. Fokus och aktiviteter i några länder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lindström Jörgen
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1605--SE)
Nyckelord nätverksbaserade försvars-, satsningar, NBF, försvarsmaktsutveckling, Norge, Tyskland, Finland, Kanada, network based defence, network centric warfare, network enabled capability, defence transformation, Norway, Germany, Finland, Canada
Sammanfattning Rapporten syftar till att ge Försvarsdepartementet en översikt över den internationella utvecklingen av nätverksbaserade försvarskoncept med en koppling till Sverige. I rapporten beskrivs utvecklingen i Norge, Tyskland,Finland och Kanada. Det huvudsakliga intresset i studien riktas mot frågeställningar rörande vilka konkreta satsningar som görs i respektive land och vilka effekter - militära eller militärtangränsande - man hoppas uppnå. De studerade länderna, inklusive Sverige, uppvisar en huvudsakligen gemensam bild på den politiska nivån, där de viktigaste inslagen är en breddad hotbild och en betoning på internationella insatser. Kärnan i den militära visionen är också liknande i samtliga länder, en fokusering på ledning och informationshantering med målet att uppnå ledningsöverläge genom en överlägsen lägesuppfattning. När det kommer till hur dessa målsättningar realiseras skiljer sig dock Sverige på några viktiga punkter från övriga länder. bland dessa kan nämnas ett relativt svagt fokus på att i närtid få ut några nya/förändrade system ur utvecklingsverksamheten, till förmån för ett mer långsiktligt experimenterande. Det bör dock noteras att en svensk omorientering inleddes under hösten 2004. Denna omorientering skulle i många stycken kunna leda fram till en utvecklingsmodell som mer liknar den i övriga studerade länder.
Abstract The aim of this report is to give the Swedish Ministry of Defence an overview of the international development of network oriented defence initiatives, and relate this to the Swedish development. the report describes the development in Norway, Germany, Finland and Canada.The primary interest is directed towards the specific activities that are carried out in these countries, and what effects - military or military related - that is aimed for. On the political level, things look much the same in all the countries studied, including Sweden. The most important factors are a widened range of threats and an emphasis on international missions. The military vision is also similar in all countries, with a focus on command and control, aiming for faster decision-making and real information superiority. When it comes to how these goals are being realised,however, Sweden in some ways differentiates itself from the other countries studied.For example,Sweden puts a stronger emphasis on long-term experimentation. However,it must also be noted that a Swedish reorientation began in the fall of 2004 and this is likely to result in a developmentmodel that is more similar to the one used in the other countries studied in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182