Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prov av instrument för mätning av ytvattentemperatur samt raketsondsmätningar av temperatur och luftfuktighet.

Prov av instrument för mätning av ytvattentemperatur samt raketsondsmätningar av temperatur och luftfuktighet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nordstrand Melker, Karlsson Edvard, Gustafsson Ove
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1615--SE)
Nyckelord IR-instrument, ytvattentemperaturmätning, raketsond, luftfuktighet, lufttemperatur, profilmätning, infrared ratiation pyrometer, water surface temperature, rocket sonde, humidity and temperature profiles, measurements
Sammanfattning För att förbättra den befintliga "Lokal brytningsindexmodell" (LBM) som används för att beräkna radarstrålars utbredning behöver bland annat nya meteorologiska sensorer testas och utvärderas på fartyg. Arbetet har bedrivits inom FoT projektet ´Verifiering av vågutbredningsmodeller´. Denna rapport beskriver prover som gjorts med ett IR-instrument KT19.85 från Heitronics, som använts för att mäta ytvattentemperaturen, samt raketsonder typ RK91 från Vaisala för mätning av lufttemperatur och luftfuktighetsprofiler upp till 1000 meters höjd. Utrustningen har monterats på en bilfärja och under två dagar i oktober 2001 gjordes kontinuerliga mätningar av ytvattentemperatur med IR-instrument och PT100-element samt skjutning av sex raketsonder för profilmätningar. Under augusti till november 2002 var samma utrustning monterad på forskningsfartyget Urd och 20 raketsonderingar gjordes. Ytvattentemperaturmätningen med IR-instrument visade att metoden fungerar men att det finns ytterligare frågor som måste lösas. De inledande proven av raketsonder för mätning av lufttemperatur och luftfuktighet som funktion av höjden visade på positiva resultat. Ytterligare prover planeras och kommer att värderas i senare studier.
Abstract In order to improve the existing "Local refractivity model" (LBM), for use in calculating radar propagation, it is necessary to test and evaluate new meteorological sensors (among other things) on ships. The work is a part of the defence research project Verifying wavepropagation models. This report describes tests performed using an infrared radiation pyrometer KT19.85 manufacutred by Heitronics,which was used to measure the water surface temperature, and a rocket sonde type RK91 manufactured by Vaisala which was used to measure the air temperature profile and the air humidity profile from 1000 meters altitude. The equipment was installed into a car ferry, and during two days in October 2001 measurements were continuously performed of the water surface temperature using an IR-pyrometer and a Pt100-element. Six rocket sondes were launched which were to measure temperature and humidity profiles. During August through November 2002, the same equipment was installed into the research vessel "Urd" and 20 rocket sondes were launched. Water surface temperature measurements using the IR-pyrometer showed that the method worked, but additional questions are yet to be solved. The preliminary test of rocket sondes, used for measuring air temperature and air humidity as a function of altitude, showed a positive result. Additional tests are scheduled and they will be evaluated in future studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182