Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A model for rigid projectile penetration and perforation of hard steel and metallic targets.

A model for rigid projectile penetration and perforation of hard steel and metallic targets. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wijk Gunnar, Hartmann Mats, Tyrberg Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1617--SE)
Nyckelord Penetration, perforation, stel projektil modell, verkansvärdering, sårbarhetsvärdering, penetration, perforation, rigid projectile model, vulnerability, lethality assessment
Sammanfattning En modell för stela projektilers penetration och perforation av målplåtar av hårda stål och metaller föreslås. Modellen är avsedd att tillämpas i datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål som stridsvagnar, stridsflygplan och krigsfartyg. Målmaterialets inträngningsmotstånd antas vara konstant och motsvaras av att materialet längs projektilens väg flyttas sidledes tills det att projektilens främre ända är tillräckligt nära den bortre målytan, varvid det återstående materialet framför projektilen krossas och bildar sekundärsplitter. Vid det inträngningsdjup där detta inträffar är den kraft som behövs för krossning lika med den kraft som skulle behövas för fortsatt sidledes förflyttning av materialet. Sekundärsplittren kastas ut med samma hastighet som projektilen.
Abstract A model for rigid projectile penetration and perforation of hard steel and metallic target plates is suggested. The intended application is in computer programs for assessment of effects and vulnerability for complex targets, such as tanks, fighter aircraft and naval ships. The target material resistance to penetration is assumed to be constant, corresponding to lateral displacement of the material along the projectile trajectory, until the front end of the projectile is sufficiently close to the rear surface, whereupon the remaining volume of target material in front of the projectile is crushed and forms secondary fragments. At the penetration depth where this occurs the force required for crushing equals the force required for continued lateral displacement of the target material. The secondary fragments are ejected with the same velocity as the projectile.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182