Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nordeuropeisk säkerhet och stabilitet.

Nordeuropeisk säkerhet och stabilitet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ljung Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 179
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1626--SE)
Nyckelord Norden, Baltikum, Polen, säkerhetspolitik, strategiskt mönster, nordeuropeisk säkerhet, regional stabilitet, NATO, EU, Ryssland, krisutveckling, samverkan, integration, The Nordic region, The Baltic region, Poland, security policy, strategic pattern, security in Northern Europe, regional stability, Russia, crisis development, cooperation
Sammanfattning NATO:s och EU:s utvidgning samt utvecklingen i Ryssland ger nya förutsättningar för nordeuropeisk säkerhet. Denna rapports syfte är att bidra till förnyad kunskap om det säkerhetspolitiska och strategiska mönstret i den nordeuropeiska regionen - här omfattande de nordiska och baltiska länderna samt Polen. Rapporten behandlar de faktorer och aktörer - inom och utanför regionen - som påverkar detta mönster.Rapporten belyser på vilka grunder aktörerna formar sin säkerhetspolitik, hur de artikulerar sina intressen och vilka utmaningar de ser. Ett långsiktligt gemensamt intresse för de nordeuropeiska länderna förutsätts vara att - genom en förmåga att fungera som security providers - bevara trovärdig regional stabilitet i ett strategiskt mönster som förändras. Rapporten diskuterar vilka säkerhetspolitiskt signifikanta friktioner som skulle kunna uppstå. Bl.a. berörs tänkbara framtida lägen där de nordeuropeiska ländernas egen förmåga att dämpa en krisutveckling är otillräcklig och där de gemensamma organisationerna NATO och EU ännu inte inträtt till stöd för regionen. Också former för en möjlig utökad samverkan och integration i regionen berörs.
Abstract The enlargement of NATO and EU, as well as developments in Russia, provide new conditions for security in Northern Europe. This report aims at contributing to a renewed understanding of the strategic pattern in the northern European region - including the Nordic and Baltic states and Poland. The report deals with factors and actors - within and outside of the region - influencing this pattern. The report highlights on what grounds the actors form their security policy, how they articulate their interests, and what challenges they foresee. It is understood that a common long range interest of the countries in the region is to maintain - by sustaining an ability to function as security providers - a credible regional stability in a changing strategic pattern. The report discusses such significant security policy frictions that could arise. Future possible situations are hinted at, inter alia, where the ability of the countries in the region to check a crisis development is insufficient and where the common organisations NATO and EU have not yet entered in support of the region. Various forms for a possibly increased cooperation and integration in the region are touched upon as well.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182