Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Initially increasing penetration resistance, friction and target size effects in connection with rigid projectile penetration and perforation of steel and metallic targets.

Initially increasing penetration resistance, friction and target size effects in connection with rigid projectile penetration and perforation of steel and metallic targets. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1631--SE)
Nyckelord Penetration, perforation, friktion, stel projektil, modell, penetration, perforation, friction, rigid projectile, model
Sammanfattning En modell för stela projektilers penetration och perforation av målplåtar av stål och metalliskt material föreslås. Modellen är avsedd att tillämpas i datorprogram för värdering av verkan och sårbarhet. Målmaterialets inträngningsmotstånd antas vara summan av motstånd vid nosen och friktion bakom nosen. Nosmotståndet ökar från starten med inträngningsdjupet till ett konstant värde, vilket motsvaras av att målmaterialet deplaceras väsentligen radiellt utåt för att ge plats för projektilen. Friktion ökar också från start och blir konstant när projektilens bakända passerar målets framsida. När projektilens främre ända är tillräckligt nära den bortre plåtytan, krossas det återstående materialet framför projektilen och bildar splitter. Vid det inträngningsdjup där detta inträffar är kraften som behövs för krossningen lika med kraften som skulle behövas för fortsatt sidledes förflyttning av materialet. Splittren kastas ut med samma hastighet som projektilen.
Abstract A model for rigid projectile penetration and perforation of hard steel and metallic target plates is suggested. The intended application is in computer programs for assessment of effects and vulnerability. The target material resistance to penetration is assumed to be the sum of nose resistance and friction along the part behind the nose. The nose resistance increases initially with the penetration depth to a constant value, which corresponds to lateral displacement of the material along the projectile trajectory. The friction also increases from the start and becomes constant when the rear end of the projectile passes the front face of the target. When the front end of the projectile is sufficiently close to the rear surface, then the remaining volume of target material in front of the projectile is crushed and forms fragments. At the penetration depth where this occurs the force required for crushing equals the force required for continued lateral displacement of the target material. The fragments are ejected with the same velocity as the projectile.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182