Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Demo NBC-ledningssystem, etapp 1. Slutleverans.

Demo NBC-ledningssystem, etapp 1. Slutleverans. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Häggström Britta, Olsson Nils, Holmström Helena
Ort: Umeå
Sidor: 210
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1635--SE)
Nyckelord NBC-ledningssystem, NBC-ledningsstöd, NBC-demonstrator, nätverksbaserat, processer, tjänster, systemkrav, behovsspecifikation, NBC Command andd Control System, NBC Decision Support, network based, processes, services, specification of technical demands, specification of needs
Sammanfattning Syftet med Demo NBC-ledingssystem, etapp 1, är att stärka NBC-skyddsfunktionens förmåga att ge stöd vid genomförandet av Försvarsmaktens huvuduppgifter, i NBC-miljö eller vid hot om avsiktlig användning av NBC-stridsmedel, så att maximal förmåga och handlingsfrihet bibehålls. En detaljerad beskrivning av Försvarsmaktens NBC-skyddsverksamhet har tagits fram för att identifiera behovet av ledningsstöd. Resultatet är en omfattande processkarta, som i stort sett är organisationsoberoende. Ett antal tjänster, som måste kunna erbjudas för att möta NBC-verksamhetens behov, har också tagits fram. Behoven av IT-stöd redovisas explicit, och utgör grund för en kravspecifikation. Forskning för att förbättra modeller för risk- och konsekvensprognoser har bedrivits. Med användarna i centrum har en del av de identifierade behoven omsatts i tjänster, vilka realiserats i en testbädd för att illustrera och experimentellt testa användbarheten. Detta arbetssätt har bedömts som en framkomlig väg för det vidare utvecklingsarbetet, som föreslås bedrivas tillsammans med SkyddC. Ett koncept för demonstration 2007 har tagits fram. Detta består av ett antal delscenarier, från vilka Försvarsmakten längre fram kan välja. Funktionella krav har definierats i form av tjänster och behovskomponenter för vart och ett av delscenarierna. Behovsurvalet stödjer företrädesvis scenarier som innehåller planerings- och genomförandefaserna, men även behov rörande avveckling och utvärdering finns med.
Abstract The purpose of Demo NBC Command- and Control System, phase 1, is to strengthen the NBC protection capability when implementing the main tasks of the Swedish Armed Forces so as to maintain optimal power and flexibility, also in an NBC environment or when NBC weapons are used. A detailed description of the Swedish Armed Forces NBC protection tasks has been produced to identify the requirements on a command and control system. The result is an extensive map of processes, which is organization independent. A number or services, which are to be offered by the system, have also been produced. The needs regarding IT support have been described explicitly, and form a basis for the technical requirements. Research has been conduceted to improve models to predict risks and consequences. With the coming users of the system in focus, some of the identified needs have been converted into services, which have been implemented in a test bed to illustrate and experimentally test their usefulness. This way of working has been judged as a fruitful way forward for the development work, which is suggested to be performed together with the Armed Forces NBC Defense Centre. A concept for a demonstration 2007 has been produced. It consists of a number of sub-scenarios, from which the Armed Forces later can choose. The functional requirements have been defined in terms of services and needs components for each of the sub-scenarios. The selected needs primarily support scenarios for the planning and operation phases, but also needs for winding up and evaluate are included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182