Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen.

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gülich Martin, Eklöf Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1647--SE)
Nyckelord Semantik, informationshantering, OWL, RDF, webbtjänst, interoperabilitet, semantics, information management, OWL, RDF, web service, interoperability
Sammanfattning Syftet med detta projekt är att belysa hur semantiska beskrivningar kan främja interoperabilitet, samt beskriva en övergripande infrastruktur för automatiserad informationshantering till stöd för olika logistiska aktiviteter. Informationsmodeller (ontologier) beskriver kunskap på ett formellt sätt, och kan användas för att möjliggöra interoperabilitet mellan applikationer på en semantisk nivå. OWL, Web Ontology Language, är ett språk för att skapa sådana informationsmodeller. Semantiska beskrivningar av webbtjänster möjliggör automatisk upptäckt, komposition och exekvering av dessa. OWL-S, OWL-Services, är en vokabulär för att skapa sådana beskrivningar. För automatisk upptäck behövs också ett register för webbtjänster som kan utföra sökningar baserade på semantiska beskrivningar, istället för enbart nyckelord. Genom automatisk komposition kan komplexa informationsbehov uppfyllas utan att processer av webbtjänster har skapats i förväg. Automatisk upptäckt och komposition av webbtjänster är två mycket svåra problem, och olika ansatser för att lösa dem har undersökts i denna studie. En infrastruktur för automatiserad informationshämtning från heterogena datakällor har också föreslagits. Datakällorna är däri tillgängliga som semantiskt beskrivna webbtjänster. Kärnan i infrastrukturen utgörs av ett register och en kompositör som automatiskt kan hitta respektive komponera ihop webbtjänster. Ett scenario med en internationell insats har tagits fram, och utifrån detta har en prototyp av infrastrukturen implementerats.
Abstract The aim of this study is to investigate how semantic descriptions can facilitate interoperability, and to suggest an overall infrastructure for automatic information management in support of different logistic activities. Information models (ontologies) describe knowledge in a formal way, and can be used to enable interoperability between applications on a semantic level. OWL, Web Ontology Language, is a language in which such information models can be created. Semantic descriptions of web services enable automatic discovery, composition and execution. OWL-S, OWL-Services, is a vocabulary in which semantic descriptions of web services can be created. To enable automatic discovery a registry for web services that can perform searches based on semantic descriptions, and not only key words, is also needed. Complex information needs can be met through automatic composition, without having to pre-define processes of web services. Automatic discovery and composition are two very difficult problems, and different approaches to solve them have been investigated in this study. An infrastructure for automatic information gathering from heterogeneous data sources has also been suggested. The data sources are available as semantic web services in this. The core consists of a registry and a composer that can automatically discover and compose web services. A scenario with an international operation has been developed, and based on this a prototype of the infrastructure has been developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182