Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hagforsobservatoriet, seismologisk verksamhet.

Hagforsobservatoriet, seismologisk verksamhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nedgård Ingvar
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1651--SE)
Nyckelord Seismologi, Hagforsobservatoriet, kärnladdningsexplosion, nedrustning, provuppföljning, seismology, Hagfors Observatory, nuclear explosion, disarmament, monitoring
Sammanfattning Rapporten ger först en kort introduktion om den historiska bakgrunden till kärnvapenupprustningen, följt av ett kapitel om nedrustningsförhandlingar, viktiga avtal och en kort presentation av tre kvinnor, som spelat en framträdande roll för Sveriges engagemang i nedrustningsfrågor. Nästa kapitel behandlar det första landsomfattande nätet av seismografstationer i Sverige, den första perioden av sprängförsök och provuppföljningsverksamhet vid FOA. Möjligheten att övervaka kärnvapenprov med hjälp av seismiska metoder var och är fortfarande av stor vikt. Här beskrivs projekteringen för en svensk seismologisk multipelstation (arraystation). I kapitlet "Uppbyggnad och invigning av Hagforsobservatoriet" beskrivs hur statsrådet Alva Myrdal invigde Hagfors seismologiska multipelstation i maj 1969. Här finns också information om stationens instrumentella utrustning. Ett kapitel behandlar seismologiska bulletiner, telexmeddelanden och annan information som producerades i Hagfors och vid det Nationella Datacentret i Stockholm. Hagforsobservatoriet och dess utveckling beskrivs efter invigningen 1969, efter automatiseringen 1983 och uppbyggnaden av den nya certifierade mätstationen som påbörjades efter beslut i december år 2000. Den nya Hagfors stationen certifierades den 17 december 2002. En del med Hagforsobservatoriet sammanhängande seismologisk verksamhet (prospektering av naturresurser, kärnkraftsäkerhet, spaning i fält mm.) berörs också och mer detaljer om dessa verksamheter finns tillgängliga i refererade rapporter.
Abstract In this report a short introduction to the historical background of the nuclear arms race is given, followed by a chapter about disarmament negotiations, important treaties and a short presentation of three women that played a key role for the Swedish engagement in disarmament issues. Next chapter deals with the first nation wide seismic network in Sweden, the early period of field tests with chemical explosives and the monitoring of other nations nuclear activity by FOA. The possibility to monitor nuclear weapon tests by seismic methods was and still is of great importance. The project of a Swedish seismological array station at Hagfors and the opening by cabinet minister Alva Myrdal in May 1969 is described. Information about the instrumentation at the station is included. One chapter describes seismological bulletins and announcements made by the National Data Centre in Stockholm. The developments of the Hagfors Observatory after the opening in 1969 and the time after 1983 when the station was made automatic are described. A decision in December 2000 was the start to build the new array station in Hagfors. The new Hagfors station was certified as an auxiliary station in the IMS network December 17, 2002. Other seismic activities at FOA/FOI are also referred to.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182