Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beräkningar för vinkelstörningar av robotar.

Beräkningar för vinkelstörningar av robotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Falk Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1653--SE)
Nyckelord Störning, robot, crosseye, målsökare, monopuls, jamming, missile, cross eye, target seeker, monopulse radar
Sammanfattning Crosseye-störning är en metod för att på elektronisk väg leda en robot förbi sitt mål. Två antenner ombord på ett fartyg eller flygplan skapar ett skenmål som leder radarmålsökaren vid sidan om målet. Skenmålet uppstår genom att två nästan lika starka kopior av den använda radarsignalen sänds tillbaka i motfas. Metoden är känsligt för små fel i amplitud och fas och kan därför påverkas av spridning från omgivande terräng, i synnerhet reflexer från vattenytor. Inom projektet har tidigare visats att inverkan av spridning kan elimineras om crosseye-systemet i alla delar är reciprokt. I denna rapport analyseras i kvantitativa termer hur noga detta villkor måste vara uppfyllt för att crosseye störning ska fungera. Valet av konstruktion analyseras med tanke på att de valda parametrarna bör ge den minsta avböjning som är tillräcklig för att skydda plattformen. Denna konstruktion jämförs i sin tur med förslag som tidigare redovisas i litteraturen. Inverkan av spridning kan uppskattas genom att tillämpa reciprocitets-principen på en idealiserad monopulsantenn i en målsökare riktad mot ett crosseye-system. Det visar sig möjligt att konstruera ett crosseye-system som enbart utnyttjar halvledarförstärkare och antenner med måttlig antennvinst.
Abstract Crosseye jamming is a method intended to deflect a missile sufficiently to make it miss its target. Two antennas located on board a ship or aircraft create a false target located outside the real target. The false target is created by two copies of the radar signal which are re-emitted out of phase with slightly different amplitude. The method is sensitive to small errors in amplitude and phase and may be affected by scattering from the surrounding terrain, in particular reflections from water. It has previously been shown within the projekt that the effect of scattering can be eliminated if the crosseye system is reciprocal. This report provides a quantitative analysis of the conditions required to make crosseye jammimg work in practice. The construction is analysed to select parameters that will give a deflection sufficient to protect a platform. The selected construction is compared with proposals previously described in the literature. The effect of scattering can be estimated by appying the principle of reciprocity to an ideal monopulse antenna employed in a target seeker directed towards a crosseye system. The calculated parameters prove that it is possible to construct a crosseye system using solid state amplifiers and antennas with limited gain.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182