Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Decoupling av godstransporterna och den ekonomiska utvecklingen.

Decoupling av godstransporterna och den ekonomiska utvecklingen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Åkerman Jonas, Hedberg Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1656--SE)
Nyckelord decoupling, godstransporter, miljö, hållbar utveckling, lastbilar, BNP, freight transport, environment, sustainable, lorry, truck, GDP
Sammanfattning Denna rapport handlar om möjligheterna att nå en så kallad decoupling. Begreppet decoupling definieras här som en utveckling där godstransportarbetet inte ökar lika snabbt som BNP. Syftena med denna rapport har varit, dels att göra en litteraturgenomgång, dels att strukturera möjligheterna till decoupling och dels att göra kvantitativa analyser på några delområden. En decoupling kan nås genom att produktionsstrukturen för en given vara förändras, antingen genom att produkten dematerialiseras eller genom att transportavståndet minskar. Decoupling kan också nås genom att konsumtionsmixen förändras övertiden. Resultaten från den input/outputanalys som gjorts i projektet visar att transportintensiteten skiljer sig relativt mycket åt mellan olika varugrupper. Livsmedel ligger allra högst med 26 tonkm/kkr medan tjänster i allmänhet ligger mellan 5 och 10 tonkm/kkr. Man kan också notera att ett effektivare utnyttjande av transportinfrastruktur och bebyggelse kan leda till minskningar av det totala transportarbetet genom ett minskat behov av nyinvesteringar. Vi konstaterar att det finns betydande problem med att använda begreppet decoupling. Kvantitativa analyser är mycket svåra att göra på grund av de komplexa sambanden i produktionssystemet och bristande statistiskt underlag. Risken för suboptimering är också stor. Exempelvis kan en miniatyrisering av produkter göra att man finner det lönsamt att byta transportslag från lastbil till flyg, vilket ökar den totala energianvändningen flera gånger om.
Abstract This report deals with possibilities to achieve a decoupling of freight transport growth (measured as tonne-km) and GDP. The aims of the report are to make a literature review, structure the possibilities to achieve a decoupling and to make quantitative analyses in some areas. A decoupling may be achieved by an altered production structure of a certain commodity, either through a dematerialisation of the commodity or by a decreased transport distance. Decoupling may also be achieved by a change in the mix of commodities that are consumed. Results from the input-output analysis performed in the project show how transport intensity varies among groups of commodities. Food and drinks has the highest intensity, 26 tonne-km/ 1000 SEK, while services generally lie between 5 and 10 tonne-km/1000 SEK. A more efficient use of transport infrastructure, e.g. by using differentiated congestion charging, may lessen the need for new investments and thus lead to decreased freight transport. A conclusion from the study is that decoupling is a somewhat problematic concept. Quantitative analyses are difficult due to the complex spatial web of the production system and poor statistics. Another problematic aspect is that a decoupling may not always be accompanied by decreased emissions. Making products like mobile phones smaller and lighter can, for instance, make it profitable to switch mode of transport from lorry to air, which in tum leads to a huge increase in energy use and emissions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182