Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radarteknikens potential för detektion och klassificering av landminor - erfarenheter från FM-projektet "Landminsystem, detektion och neutralisering".

Radarteknikens potential för detektion och klassificering av landminor - erfarenheter från FM-projektet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Thord, Abrahamson Staffan, Axelsson Dan, Strifors Hans
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1664--SE)
Nyckelord radar, GPR, minor, signalbehandling, detektion, klassificering, radar, GPR, mines, signal processing, detection, classification
Sammanfattning I denna rapport redovisar vi radarteknikens potential för detektion och klassificering av landminor. Det idag viktigaste verktyget för minspaning är metalldetektorn. Med den moderna metalldetektorns hjälp kan den absoluta huvuddelen av de idag befintliga minorna detekteras, men känsligheten uppnås till priset av en drastiskt ökad känslighet även för övriga i marken förekommande metallföremål. Detta ger upphov till ett stort antal falsklarm vilka alla måste behandlas med stor försiktighet och omsorg. Radartekniken i kombination med signalbehandling ger stora möjligheter att undvika en stor andel av dessa falsklarm vilket medför en säkrare, snabbare och billigare minröjning. I rapporten redovisas problembakgrunden, teoretiska resultat, försöksimplementeringar och verkliga resultat från blindtester utförda i fält i Kroatien och Eksjö under 2003-2004. Avslutningsvis diskuteras även andra potentiella tillämpningar av tekniken. Från resultaten kan man konstatera att bredbandiga markradarsystem har stor potential att detektera och klassificera såväl ytlagda som nedgrävda minor, i alla typer av terräng, i alla väder, dygnet runt och året runt.
Abstract In this report we present the potential of radar technology for detection and classification of land mines. Today, the most important tool for mine detection is the metal detector. With help of the modern metal detector, the absolute majority of the existing land mines can be detected. This sensitivity is however gained together with a tremendous increase in sensitivity for other metallic objects and fragments in the ground. This leads to a large number of false alarms which all have to be handled with care and precaution. The combination of radar technology and signal processing gives large opportunities to avoid a large part of these false alarms, and leads to safer, faster and less expensive mine clearance. In the report we discuss the context, theoretical results, experimental implementations and real results from blind tests performed in the field in Croatia and Eksjö during 2003-2004. A discussion of other potential applications concludes the report. The results demonstrate that broad band radar systems have great potential to detect and classify land mines in all kinds of terrain and weather, around the clock and throughout the year.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182