Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning.

En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wahlund Ellinor
Ort: Linköping
Sidor: 133
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1665--SE)
Nyckelord blickregistrering, ögonrörelser, sackader, mental arbetsbelastning, eye tracking, eye movements, saccades, mental workload
Sammanfattning Arbetets syfte var att utreda reliabilitet och validitet för en blickregistreringsutrustning, JAZZT från Ober Consulting, Polen, som finns på FOI i Linköping. Dessutom skulle utredningen klargöra huruvida JAZZT kan användas till att detektera mental arbetsbelastning. Tre olika studier gjordes på 17 försökspersoner. Endast sackader i horisontalled studerades, trots att utrustningen har ett flertal andra mätområden. Första studien utredde utrustningens reliabilitet och validitet, den andra och tredje studien studerade mental arbetsbelastning. Samtliga studier var kontrollerade experiment och uppbyggda som test-retest, ingen kontrollgrupp användes utan varje försökspersons resultat jämfördes med sina egna övriga resultat. Även subjektiva bedömningar togs med i utredningen då försökspersonerna fick svara på en enkät efter varje genomfört försök. Frågorna behandlade dels utrustningens komfort, dels upplevelsen av mental arbetsbelastning. Statistiska resultat togs fram med ANOVA Upprepad Mätning i Statistica. Resultaten visade bland annat signifikanta skillnader mellan de olika studierna och inga signifikanta skillnader mellan de inbördes försöken, vilket indikerar att JAZZT-utrustningen är reliabel och valid. Tillsammans med de subjektiva bedömningarna kan det också påvisas att utrustningen kan detektera mental arbetsbelastning. Rekommendation för fortsatt arbete är att studera JAZZT-utrustningens övriga mätområden. samt att testa utrustningen i verklig miljö, då samtliga studier i rapporten gjorts i lab-miljö.
Abstract The purpose was to investigate the reliability and validity of an eye tracking system, JAZZT from Ober Consulting, Poland, situated at FOI, Linköping. Furthermore, the inquiry was supposed to determine whether JAZZT could be a useful tool for detecting mental workload. Three different experiments were made on 17 subjects. Only horizontal saccades were studied, even though the equipment has several other features. The first experiment investigated the reliability and validity of the equipment, the second and third experiments were focused on mental workload. All three experiments were designed and controlled as test-retest, there were no external control group but all subject´s were their own controls. Subjective assessments were also a part of the inquiry. The subjects answered a questionnaire after each sub-experiment. The questions covered partly the comfort of the equipment and partly the experience of mental workload. Statistical results were calculated using ANOVA Repeated Measures in Statistica. The results showed that there were significant differences between the different experiments, and there were no such differences between the sub-experiments, which indicate that the equipment is reliable and valid. With the subjective measurements it was also shown that the equipment is able to detect mental workload.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182