Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av operatörsfunktionen med strukturella ekvationsmodeller.

Modellering av operatörsfunktionen med strukturella ekvationsmodeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Castor Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1672--SE)
Nyckelord Strukturella ekvations modeller, LISREL, AMOS, modellering, operatör, mental arbetsbelastning, situationsmedvetande, prestationsvärdering, piloter, flygförare, FLSC, structural equation modeling, LISREL, AMOS, modeling, operator, mental workload, situation awareness, performance assessment, pilots, FLSC
Sammanfattning Under 2002-2004 genomfördes en radarstudie vid FOI:s avdelning för StridsSimulering, FLSC (Flygvapnets Luftstrids Simulerings Center). Syftet med den av FMV beställda studien har varit att undersöka de operativa effekterna av ny nosradar till JAS 39 Gripen. Studien är en del i den systemutvecklingsprocess som ger FMV underlag för att driva materielanskaffningsprocessen vidare. Flygförarnas möjlighet att prestera med ett antal olika radaralternativ har därför studerats ingående. I samband med denna studie har en mängd data som belyser flygförarnas upplevelse och möjlighet att prestera med de utvärderade radaralternativen samlats in. MSI Metodutvecklingsprojektet har i samband med studien samlat in data som beskriver flygförarnas mentala arbetsbelastning, situationsmedvetande och operativa prestation. Möjligheten att med hjälp av strukturella ekvationsmodeller (SEM) statistiskt modellera delar av den stora mängd resultat som samlats in under studien beskrivs i rapporten för att visa på möjligheterna med denna analysmetod. Endast en delmängd av resultaten från studiens simuleringsveckor redovisas i rapporten. I rapporten görs inga jämförelser mellan de radaralternativ som studerats under radarstudien, för att undvika att denna metodrapport klassas som hemlig. Såväl kommersiell sekretess som försvarsmaktssekretess har påverkat utformning av rapporten. Det som presenteras är en statistisk modell som beskriver hur flera centrala aspekter av operatörsfunktionen relaterar till det operativa utfallet.
Abstract An aircraft radar study was performed at FOI:s Division for Combat Simulation, FLSC (The Swedish Airforce Combat Simulation Centre) during 2002-2004. The goal of the study was to investigate the operational aspects of a new aircraft radar system for the JAS 39 Gripen. The study was a part of the systems development process that provides technical input to the material acquisition process conducted by FMV (The Defence Materiel Administration). Thus, the ability of fighter pilots to perform with a number of different radar alternatives has been thoroughly studied. A large amount of data describing the pilots´ experiences and means to perform with the different radar alternatives has been collected. The FOI project on Operator Functional State Assessment, responsible for this report, has collected data that describes the mental workload, situation awareness and operative performance of the pilots. The possibility to use structural equation modelling (SEM) to statistically model parts of the collected data is presented in the report in order to show the possibilities of this analysis method. Only parts of the results from the simulations run during the study are presented in the report. In the report no comparisons between the radar alternatives that were studied have been made, in order to keep this methodology report from being classified. Both commercial and military security concerns have affected the content presented in the report. A statistical model that describes how a number of central human factors concepts relate to the operative outcome is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182