Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behind-Armour Debris - Modelling and simulation. A litterature review.

Behind-Armour Debris - Modelling and simulation. A litterature review. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hartmann Mats
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1678--SE)
Nyckelord Sekundärsplitter, fragment, modell, simulering, analytisk, statistisk, empirisk, sårbarhet, verkan, värdering, penetration, perforation, krossning, BAD, behind armour debris, fragment, spall, modelling, simulation, hydrocode, analytical, statistical, empirical, vulnerability, lethality, assessment, penetration, perforation
Sammanfattning Möjligheten att modellera sekundärsplitter bakom skyddspaneler är viktigt i verkans- och sårbarhetsvärderingar. Trots det välkända behovet är det mycket svårt att hitta lämpliga modeller. En litteraturstudie över modeller och simuleringar av sekundärsplitter presenteras tillsammans med en kort beskrivning av några numeriska beräkningsprogram och några, till beräkningsprogrammen, viktiga begrepp. Många av de fysikaliska, empiriska och statistiska modellerna hanterar endast en delmängd av problemet, antingen brottmekanismen i målet eller splittermolnets egenskaper. De numeriska simuleringarna har problem med brott i målmaterialen. Numerisk erosion används ibland för att bestämma vilka beräkningsceller som bildar sekundärsplitter. Ofta kombineras de numeriska simuleringarna med en postprocessor för att kunna inkludera det stokastiska uppträdandet hos splittermolnet. Det konstateras att detta är ett forskningsområde som fortfarande kräver mycket arbete, både experimentellt och numeriskt, innan modellerna är trovärdiga och användbara i eller som underlagslämnare till värderingsarbeten.
Abstract The ability to model behind armour debris (BAD) is important in assessment of vulnerability and lethality. It is very hard to find a suitable model, despite the well recognized importance of the phenomena. A literature review of models and simulations of BAD is presented together with a short description of some hydrocodes and important concepts in numerical simulations. Many physical, empirical and statistical models handle only part of the problem; either target failure or BAD cloud characteristics. Numerical simulations have problems with fracturing of the target material. Numerical erosion is sometimes used to assess which computational cells that form BAD. The numerical simulations are often combined with a post processor to include the stochastic behaviour of the debris cloud. It is concluded that this is a research field that still needs a lot of work, both experimentally and numerically, before the models are reliable and usable in or as pre-processors to vulnerability assessment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182