Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modell för penetration av RSV i skyddstäckningar.

Modell för penetration av RSV i skyddstäckningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Elfving Carl, Karlsson Svante, Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1680--SE)
Nyckelord RSV, modell, penetration, försök, betong, singel, skiktad täckning, fortifikation, shaped charge, model, penetration, test, concrete, gravel, layered covering, fortification
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av FM HKV under ett antal år genomfört försök med RSV (riktad sprängverkan) mot olika material och materialkombinationer som ingår i täckningar till fortifikatoriskt skyddade anläggningar eller utrymmen som används vid internationella operationer. Syftet har varit att ta fram enkla modeller för penetration av RSV i skyddstäckningar till anläggningar eller skyddade utrymmen. I ett tidigare arbete har ett preliminärt förslag på modeller för penetration av RSV i material och skiktade täckningar redovisats i FOI-R--0711--SE. Dessa modeller har förbättrats ytterligare genom att försöksresultat från 2003, 2004 och 2005 har inarbetats. I den här rapporten redovisas ett slutligt förslag på modeller för penetration av RSV i sand, grus, singel, normal betong, höghållfast betong och skiktad täckning. Avslutningsvis redovisas förslag på fortsatt arbete, där man bl a bör studera de sekundära effekter (tryck, temperatur, splitter) som uppstår i ett utrymme vid genomslag av en RSV-stridsdel.
Abstract Under contract with the Swedish Armed Forces Headquarters, the Swedish Defence Research Agency, FOI, has performed several tests during the years where materials and combinations of materials were exposed to shaped charge warheads. The overall objective has been to develop a simple model for penetration of shaped charge warheads in protective coverings of buried fortifications or installations used in Out-of-Area missions. A preliminary proposal of a simple model for penetration of shaped charge warheads in materials and layered coverings were presented in FOI-R--0711--SE. The earlier proposed models have been further developed by adding more results from tests performed during 2003, 2004 and 2005. In this report a final suggestion of models for penetration of shaped charge warheads in single layers of sand, gravel, shingle, normal strength concrete, high strength concrete and layered coverings will be presented. Finally, proposals are made for further studies within this area, where among other things work should be done with the purpose to study secondary effects (pressure, temperature, debris) in a closed space of penetrating shaped charge warheads.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182