Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detection of 192Ir in ground level air in Ursvik 20 September 2004 with Quarterly report on measurements in ground level air in Sweden.

Detection of 192Ir in ground level air in Ursvik 20 September 2004 with Quarterly report on measurements in ground level air in Sweden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Söderström Catharina, Arntsing Rune, Jansson Peter, Lindh Karin, Wilhelmsen Katarina
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1691--SE)
Nyckelord Luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 137Cs, 131I, 192Ir, airborne radionuclides, deposition, 7Be, 137Cs, 131Ir, 192Ir
Sammanfattning Isotopen 192Ir detekterades i filter från Ursvik, måndagen den 20 September 2004. Ingen av de övriga nationella stationerna visade på förekomst av 192Ir under samma period. Den uppmätta koncentrationen av 192Ir var ungefär 50 µBq/m3, motsvarande en total insamlad mängd av 2.36 Bq av 192Ir på filtret. Utsläppet visade sig komma ifrån Studsvik Nuclear AB produktionsanläggning ca 80 km söder om Ursvik och en preliminär uppskattning av utsläppt mängd var 58 kBq. Lokala mätningar och spridningsberäkningar visade att utsläppet av 192Ir var i storleksordningen 1 GBq. Detta stämmer väl med uppmätta mängder i Ursvik och med gjorda spridningsberäkningar. Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts med hjälp av gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antopogena radionuklider detekteras presenteras även dessa.
Abstract The radioisotope 192Ir was found in the filter from Ursvik, Monday 20 September 2004. There were no indications of 192Ir in filters from any of the other national stations during that period. The measured activity concentration of 192Ir was about 50 µBq/m3, corresponding to a total collected activity of 2.36 Bq of 192Ir in the filter. The source of the release was the Studsvik Nuclear AB production site about 80 km south of Ursvik and the preliminary estimation of released activity was 58 kBq. Locally performed measurements and dispersion calculations show that the released amount of 192Ir was in the order of 1 GBq. This is in agreement both with the measurements at the filter station in Ursvik, and with the dispersion calculations performed by FOI. Filtering of ground level air is performed weekly at six different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Visby and Ljungbyhed. The filters are pressed and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is also collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Ursvik and Ljungbyhed, the samples are ashed and the contents of radionuclides are measured. The levels of Be-7 and Cs-137 in air and precipitation are presented for the different stations. Other antropogenic radionuclides detected, if any are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182