Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Transient acoustic scattering from a small underwater vehicle in shallow water.

Transient acoustic scattering from a small underwater vehicle in shallow water. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karasalo Ilkka
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1713--SE)
Nyckelord Akustisk, signatur, transient, spridning, grunt vatten, acoustic, signature, scattering, shallow water
Sammanfattning En numerisk studie presenteras av transient akustisk spridning från ett objekt med formen av en liten undervattensfarkost (Hugin 1000 AUV) i grunt vatten. Miljön modelleras som 60 m djupt vatten med en termoklin vid 30 m över en mjuk fluid havsbotten. Transienta pulser från en vertikalt direktiv källa med djup 15 m och centrumfrekvenser från 0.5 kHz till 16 kHz betraktas, med AUVn placerad på olika djup på 500 m avstånd. Ekona från AUVn registreras med en vertikal mottagararray centrerad runt källpunkten. Prediktioner av de transienta målekona beräknas med två snabba approximativa tekniker (i) TKS metoden som baseras på Kirchhoffspridning och ERS-metoden som är härledd från akustisk strålgångsteori. Noggrannheten hos dessa tekniker utvärderas i lågfrekvensfallen genom jämförelser med fullfältslösningar beräknade med en högordnings randintegralekvationsmetod. Inverkan av djup, inre struktur och av en optimerad flerskikts ekodämpande beläggning på den transienta målsignaturen och på farkostens effektiva målstyrka undersöks.
Abstract A numerical study is presented of transient acoustic scattering from a body shaped as a small underwater vehicle (the Hugin 1000 AUV) immersed in shallow water. The environment is modelled as a 60 m deep water column with a thermocline at mid-depth overlying a soft fluid seabed. Transient pulses from a vertically directive source with center frequencies in the range 0.5 kHz - 16 kHz are considered, with the source at depth 15 m and the AUV located at range 500 m at varying depths. The scattered echoes are recorded by a vertical receiver array with center at the source. Predictions of the transient target echoes are computed with two fast approximative techniques (i) the TKS method based Kirchhoff scattering and (ii) the ERS method derived from acoustic ray theory. The accuracy of these techniques is assessed in the low-frequency cases by comparisons with accurate full-field solutions computed with a (iii) high-order boundary integral equation (BIE) method. The influence of the depth, the interior structure, and an optimized multi-layered anechoic coating on the transient target signature of the AUV is investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182