Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Närfältsfokusering av paraboloidantenn.

Närfältsfokusering av paraboloidantenn. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sume Ain
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1719--SE)
Nyckelord antenner, parabol, närfält, fokusering, antennas, parabolic, near field, focusing
Sammanfattning Rapporten behandlar egenskaperna hos en paraboloidantenn då den fokuseras mot närpunkter genom axiell förskjutning av mataren. Man kan därvid få avsevärt bättre tvärsupplösning i fokusområdet, jämfört med det normala fallet med en fjärrfokuserad antenn, trots att astigmatiska fel uppträder på grund av omfokuseringen. Studien baserar sig dels på strålgångsoptik och dels på fältberäkningar med fysikalisk optik. En antenn med ca 30cm diameter ger enligt fältberäkningarna en tvärsupplösning av ca 8 cm på frekvensen 40 GHz, med mataren förskuten 0.5 cm, vilket ger en fokusering på 4 m avstånd. De aktuella tillämpningarna är att på kort avstånd se igenom skylande material (väggar, kläder, emballage) för detektion av människor, vapen, sprängmedel o. dyl. Vid sådana tillämpningar är hög tvärsupplösning av stor vikt, bl a för bildalstring.
Abstract The report is concerned with the properties of a parabolic antenna, focused in the near-field by axial displacement of the feed. A considerable improvement of the cross-range resolution will result, compared with the normal case of far-field focusing, in spite of emerging astigmatic, errors. The study is based on ray optics as well as field calculations using physical optics. According to the field calculations, a 30 cm diameter antenna gives a cross-range resolution of about 8 cm at 40 GHz, with the feed displaced by 0.5 cm, giving a focus at 4 m distance. The actual applications include looking through concealing material (walls, clothes, wrapping) for detection of human, weapons, explosives an the like. In such applications high cross-range resolution is essential e.g. for imaging.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182