Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Passiv acoustics and electromagnetic underwater tracking and classification using data fusion.

Passiv acoustics and electromagnetic underwater tracking and classification using data fusion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dalberg Eva, Lauberts Andris, Lennartsson Ron, Levonen Mika, Persson Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1727--SE)
Nyckelord Hydroakustik, elektromagnetik, lokalisering, bäringsbestämning, målföljning, klassificering, datafusion, underwater acoustics, electromagnetics, localisation, bearing estimation, tracking, classification, data fusion
Sammanfattning En intressant möjlighet för att bedriva undervattensspaning i särskilt svåra miljöer och mot tysta mål är multisensorsystem kombinerat med data- och informationsfusion. Denna rapport beskriver hur datafusion kan tillämpas för målföljning och klassificering vid spaning med passiva akustiska och elektriska undervattenssensorer. Målföljning har genomförts på data insamlade med en hydroakustisk linjeantenn samt ett elektrodsystem av långbas typ för mätningar av elektriska fält under vattnet. Ett Kalmanfilter användes på bäringsberäkningar från akustiska data tillsammans med positionsbestämningar beräknade med hjälp av data från elektrodantennen. Resultatet visar att elektrodsensorerna, inom gränsen för sin känslighet, är användbara för att addera avståndsinformation till den akustiska bäringsinformationen. Akustiska och elektriska undervattenssignaturer har använts för att klassificera ytfartyg beroende på deras storlek och framdrivning. Två metoder har tillämpats för att ta fram särdrag, en AR (Auto Regressive) modell och en ickelinjär DDE (Delay Differential Equation) modell. Bayes beslutskriterium, som resulterar i minsta antal felbeslut, har använts på de extraherade särdragen. Resultatet visar att datafusion kan förbättra klassificeringsförmågan i några fall, men att utfallet är beroende av att varje underliggande klassificerare fungerar väl. I annat fall kan klassificeringsförmågan försämras.
Abstract An interesting possibility for improved surveillance capabilities in challenging underwater environments and against targets with low acoustic signatures is the use of multisensor systems combined with data- or information fusion. This work describes how data fusion can be used for tracking and classifying targets using passive underwater acoustic and electric field sensors. Tracking of a synthetic underwater target has been performed on data from a passive acoustic uniform line array (ULA) and a long base-line electrode array for underwater electric field measurements. A Kalman filter was applied on bearing estimates from the acoustic data and estimates of the target position from the electrode array. The results show that the electrode sensors are useful, within the limits of their sensitivity, for adding range estimates to the acoustic bearing information. Underwater acoustic and electric field signatures have been used to classify surface ships according to their size and propulsion. Two feature extraction methods have been used, an AR (Auto Regressive) model and a non-linear DDE (Delay Differential Equation) model. A Bayesian minimum-error classifier has been implemented on the extracted features. It is shown that data fusion can improve the classification performance in some cases. However, improvement requires that each underlying classifer work properly. In other cases, the performance might be degraded.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182