Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ache Province - Environmental and health hazards for personnel to be deployed to the Ache Province, Indonesia.

Ache Province - Environmental and health hazards for personnel to be deployed to the Ache Province, Indonesia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Waleij Annica, Eriksson Håkan, Edlund Christina, Sundström Sture, Holmberg Martin, Sandström Björn, Westerdahl Kristina S, Berglind Rune, Liljedahl Birgitta
Ort: Umeå
Sidor: 51
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1730--SE)
Nyckelord NBC-hot, miljörisker, hälsorisker
Keywords NBC threats, environmental and industrial health harzards, public health concerns, EIHH, PHC
Sammanfattning På förfrågan från Försvarsmakten (MUST) har FOI NBC-skydd gjort en preliminär översikt över eventuella NBC- eller miljörelaterade hälsorisker som kan möta insatspersonal som skall verka i Aceh-provinsen, Indonesien. Det finns begränsad information om miljö- och hälsorisker i landet i allmänhet och ständig uppdatering av data bör därför ske. Rapporten behandlar EIHH & PHC (Environmental and Industrial Health Hazards & Public Health Concerns), NBC-hotbild samt sjukdomar. De viktigaste slutsatserna från denna studie är att vatten- och livsmedelsburna sjukdomar samt vektorburna sjukdomar utgör de största riskerna för svensk personal stationerade i Aceh. Lokalt kan även trafiken, samt rådande föroreningssituation utgöra ett hot t ex föroreningar relaterade till industrier som skadats i samband med tsunamin) om förebyggande åtgärder ej vidtas. Klimatet kan i viss utsträckning utgöra en risk p g a dygnsvariationer i temperatur. NBC-relaterade hälsorisker bedöms som små i Aceh. Den här rapporten tar inte upp kulturella skillnader eller den politiska situationen i Aceh. Det är därför viktigt att sådan information införskaffas på annat håll, före avfärd till Aceh.
Abstract At the request of the Swedish Armed Forces, the Division of NBC Defence of the Swedish Defence Research Agency, has conducted a preliminary overview of the existence of NBC or environmental health hazards, to which military and civlian personnel deployed to Aceh, Indonesia, may be exposed. It has proven difficult to obtain confirmed, detailed information about the country in general. Therefore, assessments and data may to some extent be lacking or not fully evaluated. Thus, it is important that the information is continuously updated. The study deals with EIHH & PHC (Environmental and Industrial Health Hazards and Public Health Concerns), NBC threats and diseases. In general, the greatest threats concerning Swedish personnel deployed to Aceh are food and water-borne infections and vector-borne infections. Local hot-spots polluted with for instance hydrocarbons and pesticides may pose a threat as well as the traffic, unless adequate precautions are taken. The climate may to some extent (e.g. large diurnal variations) also pose a threat. NBC-related health hazards will most likely not pose a threat to personnel stationed in Aceh. This report does not discuss the political situation or cultural issues in Aceh. Hence, it is paramount to acquire such knowledge elsewhere, prior to deploying to Aceh.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182