Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A model for fragmentation of hard metallic targets due to projectile perforation.

A model for fragmentation of hard metallic targets due to projectile perforation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1733--SE)
Nyckelord Splitter, projektil, genomträngning, modell, fragments, projectile, perforation, model
Sammanfattning När en projektil perforerar ett mål av hård metall kommer den ut med en svärm av splitter från målet. En modell föreslås för produktionen av dessa splitter. Modellen omfattar såväl den totala massan av splitter som fördelningarna av splittermassor, splitterhastigheter och rörelseriktningar. Den avsedda tillämpningen är i program för värdering av verkan och sårbarhet för komplexa mål som stridsvagnar, stridsflygplan och örlogsfartyg. Till detta ändamål är förhållandevis enkla fysikaliska modeller, som den som föreslås i rapporten, att föredraga framför huvudsakligen empiriska modeller. I den föreslagna modellen är splittren av två olika slag. En grupp består av stora fragment som produceras i via utstötning samband med reflektion av elastiska vågor från målets baksida, varför splitterhastigheterna följaktligen är begränsade. Den andra gruppen har mindre totalmassa och består av mindre splitter som accelererats genom direktkontakt med projektilen och därmed (normalt) har mycket högre hastigheter än i den första gruppen. Massförhållandet mellan grupperna är en väsentlig modellparameter som måste bestämmas experimentellt. I verkligheten hinner de mindre men fortare flygande splittren i kapp de långsammare utstötningssplittren, men denna komplikation försummas i modellen.
Abstract When a projectile perforates a hard metallic target it will emerge with a bundle of fragments from the target material. A model is suggested for the production of these fragments, which gives the total mass as well as the distribution of fragment masses, velocities and directions of motion. The intended application of the model is in computer programs for assessment of effects and vulnerability of complex targets such as tanks, fighters and naval ships. For this purpose rather simple physical models, such as the one suggested in this report, are to prefer instead of mostly empirical models. The suggested model involves two different fragment groups. One group consists of larger (spalling) fragments with velocities associated with the particle velocities from elastic wave reflection at the rear target surface. The other group has smaller total mass and consists of smaller but faster-moving fragments that are accelerated through contact with the residual projectile. The mass ratio between these two groups is a crucial parameter in the model and must be determined from experimental results. In reality the smaller but faster-moving fragments overtake the larger spalling fragments, but this complication is neglected in the model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182