Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Perceived motion sickness and targeting performance.

Perceived motion sickness and targeting performance. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Dahlman Joakim, Nählinder Staffan, Falkmer Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1735--SE)
Nyckelord rörelsesjuka, skjutprestation, motion sickness, performance, targeting performance
Sammanfattning I syfte att studera skjutprestation under påverkan av upplevd rörelsesjuka, med hjälp av subjektiva skattningar genomfördes en fältstudie med upprepad mätning. Skjutprestationen hos 22 värnpliktiga soldater, med begränsad erfarenhet av PBV 401 studerades efter två köromgångar i varierad terräng. Den upplevda rörelsesjukan skattades genom självskattningsformulär efter båda transporter. Prestation mättes med hjälp av en aukustisk registrering vid skjutbanan och med hjälp av instruktörer på plats. Hypotesen bekräftades genom att upplevd rörelsesjuka gav upphov till förämrad prestationsförmåga. En Varimax faktor analys delade in de skattade parametrarna i tre faktorer, där den andra korrelerade signifikant med skjutprestation och visade därmed på ett samband mellan försämrad skjutprestation och upplevda symptom. De två baseline skjutningarna korrelerade likaså med faktor två, och visade på att prestationsförmågan också försämrades mellan de två transport och skjuttillfällena. Studien bekräftar behovet av att studera röreslsesjuka och dess påverkan på prestationsförmågan med hjälp av objektiva prestationsmått som ett komplement till subjektiva självskattningar.
Abstract With the purpose of studying targeting performance under the influence of motion sickness, in relation to self reported perceived motion sickness, a quasi-experimental repeated before- and after study was performed. The targeting performances of 22 basic training conscript soldiers with limited experience of riding the PBV 401 combat vehicle were examined after repeatedly being transported in it. Their perceived motion sickness was rated according to subjective scales before and after two exposures to transportation. Performance was measured using automatic targeting detectors and by military instructors. The confirmed hypothesis was that perceived motion sickness would lead to impaired targeting performance. A varimax rotated factor analysis divided the subjective scales´ rated parameters into three representative factors, in which the second correlated significantly with targeting performance, indicating a relation between impaired targeting performance and perceived motion sickness symptoms. The two baseline measurements also correlated with the significant factor, indicating that performance between the repeated measurements was also affected negatively. The study supports the idea that motion sickness and its effect on performance should be studied by using actual performance measurements as a compliment to subjective ratings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182