Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida behov av radionuklidanalyser inom den nationella strålskyddsberedskapen - radionuklider, analysmetodik, utrustningskrav och detektionsgränser.

Framtida behov av radionuklidanalyser inom den nationella strålskyddsberedskapen - radionuklider, analysmetodik, utrustningskrav och detektionsgränser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ramebäck Henrik, Johansson Jan
Ort: Umeå
Sidor: 18
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1740--SE)
Nyckelord Strålskyddsberedskap, radionuklider, analysmetoder, utrustning
Keywords Radiation preparedness, radionuclides, analytical methods, equipment
Sammanfattning Denna utredning är tänkt som ett underlag för den organisationsplan som SSI skall arbeta fram för den nationella strålskyddsberedskapen. I denna fas inbegriper utredningen de relevanta radionukliderna för olika tänkta scenarier, de idag vedertagna analysmetoderna, tidsaspekter för resultatleverans och utrustningskrav. Dessutom diskuteras kortfattat angreppssätt för att ta fram relevanta detektionsgränser. Till delar bygger arbetet på den scenariobaserade behovsanalys som togs fram av Arbetsgruppen för laboratoriemätningar under 2003. Arbetet har fokuserats på radionuklidanalys. Däremot tas inte olika metoder för exempelvis retrospektiv dosimetri upp. Sammanfattningsvis behövs primärt analysmetodik för gammastrålande radionuklider (gamma-spektrometri), 90Sr och aktinider. Utöver detta kan ytterligare några radionuklider vara relevanta att kunna analysera, exv. 89Sr. Denna utredning skulle med fördel följas upp med en ny som utreder vilka detektionsgränser som skulle vara relevanta för olika radionuklider och scenarier.
Abstract This investigation will serve as ground for the organisational structure which is to be drawn up by the Swedish Radiation Protection Institute (Swedish acronym, SSI) regarding the preparedness for radiation emergencies. Within this phase, the investigation will comprise the following elements; the relevant radionuclides used under various hypothetical scenarios, the current established methods of analysis, the aspect of time when it comes to deliverance results as well as equipment demands. Also, details on how to develop relevant detection limits will be briefly discusses. Partly, the work is based on the scenario-based requirements analysis developed by the Working Group on Laboratory Measurements in 2003. The work has focussed on the analysis of radionuclides. However, methods of retrospective dosimetry, for example, are not presented. In conclusion, an analysis method for gamma-emitting radionuclides (gamma spectrometry), 90Sr and actinides is a primary need. Furthermore, additional radionuclides may be of relevance, for example 89Sr. It would be favourable to see this investigation being followed by one investigating the detection limits which could be relevant for various radionuclides and scenarios.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182