Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av telekrig i NBF.

Värdering av telekrig i NBF. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Heickerö Roland, Jonason Tobias
Ort: Stockholm
Sidor: 88
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1742--SE)
Nyckelord Telekrig, nätverks logik, nätverkcentrisk, nätverkstrukturer, NBF, nätverksförsvar, nätverkskrigföring, electronic warfare, information warfare, network logic, network centric warfare, network structures, NBD, network based defence
Sammanfattning Utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar (NBF) innebär nya möjligheter för Försvarsmakten att bedriva telekrigföring men också nya slag av sårbarheter och hot mot såväl "nätet" som enskilda plattformar, ledningsstrukturer och informationsflöden. För att reducera det nätverksbaserade försvarets sårbarheter krävs studier av telekrigföring på högre systemnivåer. Syftet med underlagsrapporten, som också är projektets slutrapport, är att beskriva och diskutera hur förändringen mot ett nätverkbaserat försvar påverkar telekrigföringen i stort och hur NBF kommer att påverkas av telekrig. Ett mål för framtida telekrigföring mot NBF-liknande strukturer är att påverka motståndarens mest vitala noder och länkar; de s.k. gravitationspunkterna (Centers of Gravity - COG). Varje slag av nätverk oavsett om de är hierarkiska, centraliserade, decentraliserade eller distribuerade har sina svagheter och styrkor beroende på sin respektive nätstruktur. Om man förstår sin egen dito likaväl som motståndarens kan man också finna gravitationspunkterna. De strukturer som är mest robusta är de decentraliserade respektive distribuerade. Kunskap om nätets kritiska sårbarheter innebär också en möjlighet att utveckla skydd av de egna systemen. En slutsats från studien är att metoder för telekrigföring på strategisk och operativ nivå kan och bör nyttja teorier kring gravitationspunkter och nätverkslogik. Den tekniska utvecklingen med allt mindre, billigare och effektivare komponenter möjliggör att telekrigskapacitet kan distribueras från telekrigsförbandet till andra förband och enheter. En långtgående distribution kräver god samverkan och kan medföra behov av att utveckla ny taktik och stridsteknik.
Abstract Network based defence (NBD) creates new possibilities for the Armed Forces to conduct electronic warfare operations (EW). In addition new types of vulnerabilities and threats emerge towards the "network" as well as to single platforms, command and control structures and the information systems. In order to reduce the vulnerabilities within NBD, it is necessary to implement studies on a system of system level. The aim of the report is to describe and discuss in general terms how the transformation into a network based defence may influence EW and how NBD will be affected by EW. An overall goal with future EW against network centric structures, is to put pressure on the adversary´s most vital nodes and links; e.g. his centres of gravity (CoG). Each network has, independent of if they are hierarchical, centralised, decentralised or distributed, their own vulnerabilities and strengths built-in due to their network structure. If you understand your own structure as well as your opponent´s you can find the CoG´s to influence with different EW means and methods. The most robust structures are the decentralised as well as the distributed ones. If you obtain knowledge of the CoG´s in a network it also gives you a possibility to protect your own systems. A conclusion is that a fruitful methodology for EW on a strategic and operative level should use theories based on centres of gravity as well as the logic of networks. The technical developments towards smaller, cheaper and more effective components give new possibilities to distribute EW capacity from EW battalions to other units. The transformation requires a good coordination capability between the units. A consequence of an elongated distribution may be a need for development of new battle techniques and procedures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182