Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett mellanlager för effektiv hantering av tid och synkronisering i distribuerade simuleringar (HLA).

Ett mellanlager för effektiv hantering av tid och synkronisering i distribuerade simuleringar (HLA). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ulriksson Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1746--SE)
Nyckelord Distribuerad simulering, tidshantering, HLA, TimeWarp, simuleringsutveckling, synkronisering, distributed simulation, time management, HLA, TimeWarp, simulation development, synchronization
Sammanfattning Modellering och Simulering (M&S) utgör ett alltmer ovärderligt verktyg inom militära operationer och processer. Den standard som används för det idag inom Försvarsmakten är HLA (the High Level Architecture). HLA är ett ramverk för simuleringsutveckling och som tillhandahåller mjukvara och tjänster för distribuerad exekvering. Delvis på grund av sin stora komplexitet används inte ramverket till fullo. En av de tjänster som är särskilt komplexa att använda och där stöd kan behövas är tidhantering och synkronisering i HLA. Denna rapport presenterar forskningen bakom, designen och utvecklingen av ett mellanlager till HLA, HLAMiddleLayer. Syftet med lagret är att separera tung HLA-logik från simuleringsutvecklingen för att på detta sätt underlätta utveckling i HLA och dessutom tillhandahålla stöd för mer avancerad användning av tjänster kring tidhantering. Synkroniseringsalgoritmer implementerade i HLA, såsom TimeWarp, framställs och presenteras i detalj. Experiment som har utförts avseende HLA-prestanda demonstreras och diskuteras, samt även experiment kring prestanda för de olika synkroniseringsalgoritmerna. Resultatet presenteras i en artikel som bifogas rapporten. Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida vidareutveckling.
Abstract Modelling and simulation constitute an increasingly utilized tool within military operations and processes. The applied standard for M&S within the Swedish Armed Forces is the High Level Architecture (HLA). HLA is a framework for simulation development and that provides software and services for distributed execution. Partly due to its great complexity, the framework is unfortunately not fully utilized. One of the services that is particularly complex to use and where support can be necessary is time management and synchronization in HLA. This report presents the research behind, the design and the development of a middlelayer for HLA, the HLAMiddleLayer. The target of developing the layer is to separate heavy HLA logic from simulation development, in order to facilitate utilization of HLA and in addition supply support for more advanced utilization of time management services. Synchronization algorithms implemented in HLA, such as TimeWarp, are developed and presented in detail. Experiments that have been conducted concerning HLA performance are demonstrated and discussed, as well as experiments concerning performance of the implemented synchronization algorithms. The result is presented in a paper that is attached. Finally proposals to further development are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182