Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Shaped charge jet penetration reduction with increasing stand-off.

Shaped charge jet penetration reduction with increasing stand-off. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wijk Gunnar, Tjernberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1750--SE)
Nyckelord RSV, inträngning, stand-off, shaped charge jet, penetration, stand-off
Sammanfattning Inträngningsdjupet för en RSV-stråle avtar med ökande detonationsavstånd (stand-off) när detta är större än det optimala detonationsavståndet. Den gängse förklaringen, nämligen att strålfragmenten börjar rotera och divergera i sidled, kan inte vara riktig, åtminstone inte för precisions-RSV om man skall döma av röntgenblixtfotografier av sådana strålar på avstånd som är flera gånger större än det optimala detonationsavståndet. I stället föreslås orsaken till avtagandet är att tidigare eroderade strålfragment i hålet eroderar de återstående fragmenten under de senares väg mot hålbotten. Numerisk simulering, varvid eroderat strål- och målmaterial inte omedelbart elimineras efter att ha eroderats, visar att denna förklaring är kvalitativt rimliig. Tyvärr förefaller det svårt att föreslå en kvantitativt realistisk modell som beaktar denna sekundära erosionseffekt.
Abstract Penetration obtained with shaped charge (SC) jets decreases with increasing stand-off beyond optimum standoff. The common explanation, namely that there is rotation and lateral dispersion of the fragments in the jets, cannot be the reason, at least not for precision shaped charges judging from flash photographs of such jets at stand-off distances that are several times the optimum stand-off. Instead it is suggested that the main reason is that previously eroded jet material in the hole erodes the remaining SC jet fragments on their way to the bottom of the hole. Computer simulation, in which eroded jet and target material are not immediately eliminated once they are eroded, shows that this explanation is qualitatively reasonable. Unfortunately it seems very difficult to design a quantitatively realistic physical model that accounts for this secondary erosion effect due the complicated nature of the interactions in question.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182