Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Olinjära dynamiska system: Ett FOI perspektiv

Olinjära dynamiska system: Ett FOI perspektiv Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hagström Martin, Hamberg Johan, Robinson John W C, Waldenvik Mattias, Wellander Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1753--SE)
Nyckelord Olinjära dynamiska system, modellering, differentialekvationer, nonlinear dynamical systems, modelling, differential equations
Sammanfattning Denna rapport ger en översikt över området olinjära dynamiska system (ODS) ur ett FOI perspektiv. Översikten inleds med några allmänna betraktelser över matematisk modellering samt en kort rekapitulation av skillnaderna mellan linjär och olinjär dynamik. Därefter ges några aspekter på olika tillämpningsområden av ODS som finns representerade vid FOI följt av en historisk tillbakablick och en något djupare inventering av ODS området. En del av rapporten behandlar några exempel på användning av ODS metoder som illustrerar de fördelar för FOI som kan erhållas genom synergieffekter vid sammankoppling av teori för ODS med kunskap från ett eller flera tillämpningsområden. Speciell vikt läggs vid tillämpningsområden där FOI har befintliga kompetensgrupper och där vidare insatser kan ge god avkastning på investeringen för FOI och FM/FMV. Med avkastning på investeringen menas här forskning vars avtappning är av direkt intresse för Försvarsmakten eller svensk industri, eller forskningssamarbeten som kan ge detta i en nära framtid. Slutligen ges några allmänna kommentarer och slutsatser av arbetet.
Abstract This report gives an overview of the field of nonlinear dynamical systems (NDS) from an FOI perspective. The overview is commenced with some general observations about mathematical modeling and a short recapitulation of the differences between linear and nonlinear dynamics. After this, a few aspects on various application areas of NDS that are represented within FOI are given followed by an historical retrospective and a somewhat deeper survey of the NDS field. Part of the report treats some examples of the use of NDS methods which illustrate the advantages for FOI that can be achieved by connection of theory for NDS with knowledge from one or several application areas in order to obtain synergy effects. Particular emphasis is put on application areas where FOI has existing competence groups and where further effors can give good return on investment for FOI and the Swedish Armed Forces/Swedish Defence Material Administration. Here, return on investment is to be interpreted as research for which the applications are of direct interest to the Swedish Armed Forces or swedish industry, or research collaboration which can provide this in a near future. Finally, a few general remarks and conclusions of the work are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182