Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störundertryckning av rörliga undervattensmål.

Störundertryckning av rörliga undervattensmål. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Cederholm Alex, Nilsson Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1761--SE)
Nyckelord Sonar, lobformning, störundertryckning, MVDR, nollstyrning, sonar, beamforming, jamming cancellation, MVDR, null steering
Sammanfattning Störundertryckning kan reducera en motståndares förmåga att bedriva informationskrigföring under vatten, av såväl vilseledande som störande natur. Vid lägre konfliktnivåer kan störundertryckning användas vid övervakning av fartygsleder och hamnar, för att förbättra möjligheten att detektera okända mål med svaga signaturer i en miljö med fartygs- och bakgrundsbuller. Ett antal signalbehandlingsmetoder för störundertryckning har studerats och applicerats på data från ett fältförsök. Metoderna som ingår i analysen är två MVDR-metoder (eng. minimum variance distortionless response) av adaptiv natur och två nollstyrningsmetoder (jämför eng. null steering) som kräver a priori information om målpositioner. Vid fältförsöket ingick två fartyg som bogserade varsin akustisk källa, från vilken en 200 Hz ton sändes ut. Signalerna registrerades med en bottenliggande uniform linjeantenn. I ett tänkt scenario agerar fartygen rörlig mål- respektive störkälla. Syftet har sedan varit att studera metodernas förmåga att ge bra målspår i BTR-diagram (eng. bearing time record) av målkällan. Vid dataavsnitt där det i teorin medges en följning av målkällan, undertrycker nollstyrningsmetoderna störkällan och målet kan urskiljas. Smalbandig MVDR applicerad på samma data resulterar i instabila spår från båda källorna, medan bredbandig MVDR endast ger ett spår från störkällan. Slutsatsen är att nollstyrningsmetoderna är att föredra framför MVDR-metoderna, när smalbandiga källor sänder i grunda vatten.
Abstract Jamming cancellation can reduce the ability of an adversary to conduct underwater information warfare of both misleading and jamming nature. In low conflict situations, jamming cancellation may be used for surveillance of ship routes and harbours, to improve the ability to detect unknown targets with weak signatures in a background of ship and ambient noise. A number of signal analysis methods for jamming cancellation have been studied and applied to data from a field trial. The methods are two MVDR methods (minimum variance distortionless response) of adaptive nature and two null-steering methods which require a priori information about target positions. The field trial included two vessels, each towing an acoustic source transmitting a 200 Hz tone. Signals were registered with a uniform linear array placed on the sea bottom. In a hypothesized scenario the vessels acted as a moving target and a jamming source, respectively. The purpose of the study was then to assess the ability of the methods to provide good target tracks in BTR (bearing time record) diagrams. In data sections where a pursuit of the target source predicted by theory is possible, the null steering methods suppress the jamming source and the target can be discerned. Narrow-band MVDR applied to the same data results in unsteady tracks from both sources, while broad-band MVDR only yields one track from the jamming source. The conclusion is that the null-steering methods are preferred over the MVDR methods when narrow-band sources are transmitting in shallow waters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182