Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulations of air blast loaded structural reinforced concrete elements.

Simulations of air blast loaded structural reinforced concrete elements. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Johan, Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 81
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1764--SE)
Nyckelord Simuleringar, Autodyn, armerade betongbalkar, normalhållfast betong, höghållfast betong, luftstötvågsbelastning, materialmodeller, brottmodeller, numerical simulations, Autodyn, reinforced concrete beams, normal strength concrete, high strength concrete, air blast loading, material models, failure models
Sammanfattning En teoretisk studie har genomförts på armerade betongbalkar utsatta för explosionslast. Studien omfattade numeriska simuleringar med Autodyn. Syftet var att främst studera utböjningsförlopp, brottmoder, upplagsreaktioner och uppsprickning. Det långsiktiga målet är att erhålla tillräcklig kunskap för att kunna bedöma en konstruktions skyddsförmåga vid stora dynamiska belastningar. RHT-modellen användes för att beskriva betongen och Johnson & Cook modellen användes för armeringen. I detta arbete fokuserades på påverkan av betonghållfastheten, förankringen mellan armering och betong, armeringsmängd, en brottmodell för dragen betong med bilinjärt deformationsmjuknande, töjningshastighetsberoendet för armeringen samt upplagsförhållandena vid stöden. Resultaten visar på möjligheterna att simulera den dynamiska responsen för armerade betongbalkar med varierande betongkvalitet och armeringmängd. Den i projektet erhållna kunskapen har bedragit till att en god grund lagts för fortsatta studier angående dynamiska strukturrespons. Framtida arbete bör fokusera på studier av storlekseffekter vilket exempelvis har betydelse för en balks skjuvkapacitet. Dessutom är det intressant att studera andra geometrier såsom plattor och pelare vid olika upplagsförhållanden samt andra konstruktionsmaterial. Vidare studier angående resthållfastheten bör även ingå i vidare studier. Det är även av vikt att beakta splitter i kombination med luftstötvågen. Slutligen är förenklade beräkningar av intresse att jämföra med försöksresultat och simuleringar då förenklade beräkningar ofta används vid dimensionering mot explosionslaster.
Abstract A theoretical investigation has been performed on reinforced concrete beams subjected to air blast loading. The investigation involved numerical simulations with the use of Autodyn and the purpose was to study deformations, failure modes, support reactions and crack patterns. The long-term goal is to generate and achieve the knowledge necessary to enable response predictions of complicated structures. The RHT material model was used for the concrete and the Johnson & Cook material model was used for the reinforcement. Here, the work focused on the influence of concrete strength, amounts of reinforcement, bond between concrete and reinforcement, bilinear strain softening of concrete, strain rate dependence of the reinforcement and boundary conditions at the supports. The results from this investigation show the abilities to predict the dynamic response of dynamically loaded concrete beams with varying concrete strength and amount of reinforcement. The knowledge obtained has contributed to a good foundation for further studies on dynamic structural response. A continuation of this investigation should focus on investigating different cross-sectional geometries, different boundary conditions, size effects, other structural elements such as slabs or columns and also other structural materials. Future work should also involve analyses of the residual strength of elements, upgrading of elements as well as connections and parts of a structure. The generation of fragments should also be considered and simplified methods may be of interest to investigate and compare with experiments and simulations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182