Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Russian Military Reform: A Failed Exercise in Defence Decision Making.

Russian Military Reform: A Failed Exercise in Defence Decision Making. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Vendil Pallin Carolina
Ort: Stockholm
Sidor: 274
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-11-01
Rapportnummer: (FOI-R--1777--SE)
Nyckelord Ryssland, civil-militära relationer, militärreform, säkerhetspolitik, Putin, Jeltsin, försvarspolitik, beslutsfattande, väpnande styrkor, paramilitära styrkor, krigsmakt, Russia, civil-military relations, military reform, security policy, Yeltsin, defence policy, decision making, armed forces, paramilitary forces
Sammanfattning Trots att den ryska ledningen har sagt sig genomföra en militärreform sedan cirka 15 år tillbaka kvarstår några av de viktigaste uppgifterna att lösa såsom personalförsörjningen, reformeringen av det militärindustriella komplexet, etablerandet av nya civil-militära relationer, m.fl. Den huvudsakliga orsaken till detta är att den politiska ledningen saknat vilja, militära kunskaper och ett institutionellt ramverk för att föra processen framåt. Istället har man förlitat sig på att den militära sfären skulle genomföra militärreformen och därmed nöjt sig med att begränsa försvarsbudgeten. Visserligen har en betydande reformering av de ryska väpnade styrkorna ägt rum och dessa bedöms vara betydligt starkare och effektivare än på mitten av 90-talet. Betydande nedskärningar och omstruktureringar har ägt rum. Försvarsministerns roll inom Försvarsministeriet har också stärkts på Generalstabens bekostnad. Dessa förändringar av de väpnade styrkorna och dess ledning initierades redan i slutet av 90-taletdå den politiska ledningen under en period ägnade militärreformen stor uppmärksamhet och viktiga beslut togs. Sedan Vladimir Putin kom till makten och Sergej Ivanov blev försvarsminister implementerades också tidigare beslut inom väpnade styrkorna. Däremot misslyckades den politiska makten med att koordinera militärreformen och se till att den genomfördes inom hela den militära organisationen, som omfattar en rad s.k. styrkeministerier, samt inom det militärindustriella komplexet. Putins maktvertikalhar visat sig vara långt ifrån det maskineri för försvarspolitiskt beslutsfattande och kontroll som skulle kunna garantera att processen drivs framåt.
Abstract En spite of claims emanating from Russia´s political leadership for about fifteen years that it was conducting a military reform, some of the main challenges remain such as the problem of manning the military organization, reforming the military-industrial complex and establishing new civil-military relations. The main reason for this is that the political leadership has lacked the necessary will, military know-how and institutional framework for moving the military reform process forward. Instead, it limited itself to reducing the defence budget while leaving it to the military sphere to formulate the goals of reform and to implement these. True, significant reforms within the Armed Forces have taken place and these have became stronger and more efficient than they were in the mid-1990s. Considerable reductions were carried out as well as restructuring.The role of the minister of defence within the Ministry of Defence was strenghtened at the expense of the General Staff. These changes of the Armed Forces and its command structure were initiated already in the late 1990s when the political leadership displayed an interest in military reform. Since Vladimir Putin brcame president and Sergei Ivanov minister of defence, many of the decisions taken earlier were carried out within the Armed Forces. However, the political leadership falled to co-ordinate reform and to make sure that it was implemented throughout the military organization, which encompasses a number of so called power ministries and the military-industrial complex. Putin´s power vertical, moreover, has proven not to be an efficient defence decision machinery capable of implementing and controlling military reform.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182