Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett frågebaserat beslutsstödssystem för nätverksbaserade ledningssystemtillämpningar.

Ett frågebaserat beslutsstödssystem för nätverksbaserade ledningssystemtillämpningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jungert E, Folkesson M, Fransson J, Horney T, Lantz F, Silvervarg K
Ort: Linköping
Sidor: 120
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1787--SE)
Nyckelord frågespråk, situations analys, digital terräng modell, framkomlighet, interoperabilitet, sensordataoberoende, tjänster, query language, situation analysis, digital terrain model, driveability, interopberability, data independence
Sammanfattning Olika typer av beslutsstödssystem för militära och krisrelaterade tillämpningar måste finnas tillgängliga för integration i nätverksbaserade ledningssystem. Dessa beslutsstöd måste i de flesta fall kunna utnyttjas för att samla in, analysera, fusionera, hantera, lagra och i slutligen visualisera information hämtade från en mängd olika typer av sensorer. Den på detta sätt insamlade och bearbetade informationen skall väsentligen ge användarna stöd i deras beslutsfattande. I moderna ledningssystem är dessa beslutsstöd oftast tjänsteorienterade. Speciella krav på generalitet, användbarhet och flexibilitet måste också ställas på dessa beslutsstöd. I detta arbete beskrivs ett frågebaserat och tjänsteorienterat informationssystem anpassat till nätverksbaserade ledningssystemtillämpningar, främst för markspaningsuppgifter med utnyttjande av sensordata. Andra väsentliga egenskaper i detta tjänstebaserade system är sensorinteroperabilitet och sensordataoberoende.
Abstract Different types of decision support systems for military as well as crisis management related applications must be available for integration in network based command and control systems. These decision support tools must in most cases be possible to use for collection, fusion, handling, storage and finally also for visualization of information from a large number of sensor datasources. The information collected and manipulated in any of these ways should primarily support the end-users in their decision making activities. In modern command and control systems this type of decision support tools will essentially be service oriented. Special requirements concerning generality, usability and flexibility must be determined for these services as well. In this work is a query based and service oriented information system adopted to network based command and control applications, primarily for ground target reconnaissance using sensor data input, described. Other important properties in this service based system are sensor interoperability and sensor data independence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182