Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

LORAM 2004: Evaluation and analysis of CARABAS-II and LORA data.

LORAM 2004: Evaluation and analysis of CARABAS-II and LORA data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulander Lars M H, Lundberg Mikael, Gustavsson Anders, Murdin Daniel, Blom Martin, Flood Björn, Follo Peter, Frölind Per-Olov, Jonsson Tommy, Stenström Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1790--SE)
Nyckelord LORAM, CARABAS, LORA, SAR, GMTI, vegetationsegenomlysning, markspaning, foliage penetration, ground surveillance
Sammanfattning LORAM 2004 genomfördes framgångsrikt under september och oktober månad 2004. Försöksområdet var markstridsskolans övningsområde Kvarn nära Linköping. Målspelet bestod av både stillastående och rörliga fordon av varierande storlek och med varierande grad av vegetationsmaskering. Föreliggande rapport presenterar resultat och analys av data insamlade över Kvarn av FOI med de två flygburna lågfrekvensradarsystemen CARABAS-II (20- 90 MHz) och LORA (200-800 MHz). Både CARABAS-II och LORA utnyttjar syntetisk aperturradar (SAR) för att generera högupplösta radarbilder av stillastående mål, emedan endast LORA har markmåls-MTI (GMTI) med förmåga att upptäcka rörliga mål. 11 flygpass om totalt 95 mätlöpor genomfördes med CARABAS-II respektive 6 flygpass om 56 löpor med LORA. Resultat från CARABAS-II erbjuder en stor databas för att utvärdera detektionsförmågan i typiska förhållanden för södra Sverige. Geometrisk upplösning och systembrusnivå är nominella. Utvärdering av förändringsdetektion visar på goda detektionsprestanda, dock med avtagande prestanda för större infallsvinklar. Detektionsresultaten är något sämre än tidigare utvärdering från RFN Vidsel i norra Sverige, huvudsakligen beroende på att skogen i södra Sverige har högre virkesförråd (stamvolym per ytenhet). Resultat från LORA visar att bildskärpan är nominell men att systembrusnivån är ca 15 dB högre än förväntad. Detektionsprestanda har därför inte urtvärderats. Orsaken till den högre brusnivån har identifierats och nya flygpass med LORA planeras över liknande målspel för att utvärdera detektionsprestanda med nominell brusnivå.
Abstract The LORAM 2004 data collection was successfully conducted during September and October 2004. The main experiment site was the Army training area Kvarn located close to Linköping in southern Sweden. The target deployments consisted of both stationary and moving vehicle targets of varying sizes and under varying foliage concealment. This report presents results and analysis of the data collected over Kvarn by FOI using the two airborne low-frequency radars CARABAS-II (20-90 MHz) and LORA (200-800 MHz). Both CARABAS-II and LORA include a synthetic aperture radar (SAR) mode producing high-resolution radar images of stationary targets, whereas only LORA includes a ground moving targets indication (GMTI) mode for detection of moving targets. 11 missionswith 95 flight tracks were flown using CARABAS-II, and 6 missions with 56 passes using LORA. Results from CARABAS-II provide an extensive data base for detection evaluation in conditions typical of southern Sweden. Image resolution and system noise level are nominal. An evaluation of change detection also shows good performance curves, with gradually degraded performance for increasing incidence angles. The detection results are slightly degraded compared to earlier analysis from RFN Vidsel in northern Sweden, mainly due to the higher forest stem volume experienced in southern Sweden. Results from LORA show nominal image focus but a 15 dB higher system noise level than expected. Detection performance has therefore not been evaluated. The cause of the excessive noise has been identified and new flights are planned over similar deployments to enable detection performance evaluation with nominal system noise level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182