Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of tracing in a circuit of web services.

Implementation of tracing in a circuit of web services. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bengtsson Alf, Nordqvist Dan, Persson Mats, Westerdahl Lars
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1792--SE)
Nyckelord SOA, webbtjänster, digital signatur, historik, spårning, säkerhet, autentisering, web services, digital signature, tracing, history, security, authentication
Sammanfattning Web Services är en stark kandidat för att realisera den tjänsteorienterade arkitektur, SOA, som har fastställts för det framtida FMLS, Försvarsmaktens Ledningssystem. En framgångsrik utveckling av konceptet Web Services kräver att det finns flexibla sätt för Web Services att samverka och tillsammans utföra en uppgift som beställts av en klient. I vissa tillämpningar är inte utförandet av uppgiften fullständigt bestämd på förhand, utan den kan i stället betraktas som ett "bästa försök". Ett exempel är informationssökning. För att få tilltro till resultatet av uppgiften är det viktigt att identiteterna hos de samverkande tjänsterna kan spåras på ett säkert sätt. I föreliggande rapport introduceras ett sätt att säkert spåra identiteter hos Web Services som anropas via kedjor av enkelriktade meddelanden. Modellen bygger på en meddelandestruktur, som den ursprunglige klienten kan utnyttja till att iterativt bygga upp ett hierarkiskt träd. Modellen resulterar i flexibilitet och robusthet. För att verifiera modellens användbarhet, har de viktigaste delarna implementerats. Slutsatsen är att modellen är okomplicerad att implementera, men att färdiga plattformar för Web Services inte är det bästa alternativet för implementation.
Abstract Web Services is a strong candidate to carry out the Service Oriented Architecture, SOA, which has been established for the future Command and Control System for the Swedish Armed Forces. A successful progress of the Web Services concept demands flexible ways for Web Services to cooperate and to jointly fulfil a task that is requested by a client. In some applications, the execution of the task is not completely specified beforehand, but could rather be referred to as "best effort". One example is information searches. To achieve trust in the outcome of the task, it is essential that the identities of the cooperating Web Services can be tracked in a secure way. This report describes an approach to securely track identities of Web Services, subsequently invoked by chains of one-way messages. The model is based on a message structure, which the requesting client can use to iteratively build a hierarchic tree. The model facilitates flexibility and robustness. The main parts of the model have been implemented, to verify its usefulness. The conclusion is that the model is readily implemented, but that pre fabricated Web Services platforms are not the best choice for implementation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182