Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Politik för skydd av kritisk infrastruktur i EU och Sverige - en jämförande analys.

Politik för skydd av kritisk infrastruktur i EU och Sverige - en jämförande analys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eriksson Pär, Barck-Holst Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 89
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1793--SE)
Nyckelord skydd av kritisk infrastruktur, EU, KBM, Sverige, Critical Infrastructure protection, SEMA, Sweden
Sammanfattning Efter terrordåden i Madrid 2004 har diskussionen tagit fart om en sektorsövergripande roll för EU avseende skydd av kritisk infrastruktur. Denna studie jämför de i EU diskuterade förslagen med svensk politik. En central del av rapporten är formulerandet av tentativa jämförelsefaktorer. Vid en analys av tillgängliga dokument framtonar två alternativa roller för EU i ett eventuellt framtida sektorsövergripande CIP-system: Dels ett Kommissionskontrollerat, centraliserat system med en uppifrån och ned-process för att identifiera, analysera och skydda kritisk infrastruktur, dels ett decentraliserat system där EU:s roll är att främja en ökad grad av samsyn, koordination och samverkan men där kontroll ligger kvar hos medlemsstaterna. I rapporten konstateras att det ur ett svenskt perspektiv finns, inte minst utifrån ökad transnationalisering och multinationalisering av kritisk infrastruktur, skäl att bejaka en ökad EU-roll. Ett EU-system, framförallt då ett mer styrande, får emellertid konsekvenser för att svenska krisberedskapssystemet som bygger på ett nedifrån och upp system med självständiga sakområdesmyndigheter. Därför behöver en rad frågor rörande svensk myndighetsstruktur, avgränsningen mellan vad som skall vara nationell respektive europeisk kritisk infrastruktur samt hur svenska krisberedskapsprioriteringar skulle påverkas av ett europeiskt system analyseras vidare i närtid.
Abstract After the terrorist attack in Madrid 2004, the discussion on the possible future role for the EU regarding critical infrastructure protection (CIP) gained momentum. This study compares the proposals discussed within the EU with Swedish policy. An important part of the report is the development of tentative, comparative factors. Two alternative, possible future roles for the EU regarding CIP can be discerned from the EU documents: Either a system controlled by the Commission, quite centralised and with a top down process to identify, analyse and protect critical infrastructure, or a decentralised system where the role of the EU rather is to encourage and support the development of common views, coordination and cooperation but where the control remains with the Member States. In this report it is noted that from a Swedish perspective, not least due to the increased trans-nationalisation and multi-nationalisation of critical infrastructures, an enhanced role for the EU would have advantages. However, an EU system, especially a more centralised one, will also have consequences for the Swedish system, which is based on a bottom-up approach with independent agencies. Hence there is a number of questions that have to be analysed urgently, for instance concerning the Swedish structure of agencies, the delineation between what should be defined as national and European infrastructure and how Swedish CIP-priorities could be affected by an EU critical infrastructure protection policy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182