Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för kommunikationssystemvärdering. Rapport 1.

Metodik för kommunikationssystemvärdering. Rapport 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Asp Börje, Carling Christian, Johansson Björn, Johansson Peter
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1809--SE)
Nyckelord värdering, metodik, komplexitet, kommunikationssystem, kommunikationsnät, scenario, mått och mätetal, assessment, methodology, complexity, communication systems, communication networks, scenario, measure of merit, MoM
Sammanfattning Detta dokument sammanfattar första årets verksamhet inom det treåriga projektet Metodik för värdering av kommunikationssystem, idag kallat för COAT (COmmunications AssessmenT). Rapporten beskriver bakgrunden till projektet, hur projektgruppen tolkat begreppet värdering och uppdragets innehåll. Vidare behandlas den arbetsmetodik som använts för att hantera frågeställningen. Därefter beskrivs hur en rudimentär metodik för värdering utvecklats och testats i en första pilotvärdering av ett civilt kommunikationssystem i ett militärt scenario. Rapporten beskriver slutligen några erfarenheter från projektet och hur dessa kommer att påverka arbetet med att förbättra metodiken under de kommande projektåren. Den metodik som projektet utvecklar skall fungera som ett stöd för värderingsuppgifter av olika omfattning, från en snabb utredning av en ensam handläggare, till uppdrag som kräver flera månader och ett stort antal personer. Det utkast som rapporten beskriver kan för läsaren vid en första anblick förefalla tungrott, komplicerat och överambitiöst. Under utvecklingsarbetet är det dock nödvändigt att ha en detaljerad metodbeskrivning, i form av processbilder och dokumentationsstruktur, för att under pilotvärderingarna ha ett väldefinierat testobjekt. Denna beskrivning skall därför ses som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla en metodik som är så användarvänlig och rättfram som möjligt.
Abstract This document summarizes the first year of activities within the three-year project Communication Assessment, COAT. The report describes the project background, the interpretation of the term assessment made by the project team and the content of the commission. The report not only describes the methodology used in the treatment of the assessment problem but also the development of a rudimentary assessment methodology. A test of this assessment methodology has been performed on a civilian communication system in a military scenario. Furthermore, experiences made during the work are discussed. Finally, the report describes how some of these experiences will influence the forthcoming development of the methodology. The final methodology for assessment must work as a support for a wide range of assessment tasks, from the quick one-man investigation to the long-lasting complex assessment with many experts involved. The proposed methodology draft may to the reader seem to be very complicated and overambitious. This is justified by the fact that during the development, it is necessary to have a detailed roadmap of the process and also a good document structure in order to obtain a well defined test object. The descriptions outlined here are to be treated as the basis for the continuous work with the development of a user friendly and straightforward methodology as possible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182