Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multidisciplinär optimering av lågsignaturfarkost - slutrapport.

Multidisciplinär optimering av lågsignaturfarkost - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nelsson Claes, Hermansson Patrik, Rahm Jonas, Strifors Hans, Sume Ain, Winzell Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1811--SE)
Nyckelord EIKON, IR, multidisciplinär, optimering, radar, signatur, multi-disciplinary, optimization, radar, signature
Sammanfattning Vid utformning av signaturanpassade flygfarkoster måste flera olika discipliner integreras: Signaturen ska vara så låg som möjligt för flera olika hotsensorsystem och dessutom måste de aerodynamiska och flygtekniska egenskaperna utformas enligt uppställda krav. En gemensam process krävs där olika koncept kan utvärderas och optimeringar kan göras med avseende på flera parametrar. Det här redovisade projektet har bedrivits under 2004-2005 inom ramen för FoT8 och har samordnats med projektet Utformning lågsignaturfarkost som drivits inom FoT25. Båda projekten har genomförts helt vid FOI och har syftat till att utforma, analysera och förbättra ett UCAV-koncept ("Unmanned combat air vehicle" benämnd EIKON) som bygger på experimentfarkosten Pegasus. Det här redovisade projektet har fokuserat framför allt på sensorrelaterade frågor såsom kravsättning inom signatur, signaturmodellering av mål och bakgrund, mätning av radarsignatur och utvärdering och analys av signatur. Dessutom har signaturmaterial och multidisciplinär optimering behandlats. Rapporten konstaterar att verktygen för denna typ av arbete i stort sett finns vid FOI. Några förbättringsområden har identiferats. Föreliggande slutrapport sammanfattar övergripande resultaten från projektet. De tekniska resultaten har tidigare redovisats mer i detalj i två rapporter som täcker aktiviteterna 2004 respektive 2005.
Abstract When designing low-signature air vehicles several disciplines have to be integrated: The signature has to be as low as possible for different threat sensor systems and aerodynamic and manoeuvre characteristics have to fulfil the requirements. A common process is needed where different concepts can be evaluated and optimizations can be made with respect to several parameters. The project reported here has been conducted during 2004-2005 within the framework of FoT8 and has been coordinated with the project "Utformning lågsignaturfarkost" which is conducted in FoT25. Both projects were carried out completely at FOI and the objective was to design, analyze and improve a UCAV concept (Unmanned combat air vehicle called EIKON) which is inspired by the experimental air vehicle Pegasus. The project presented here focuses mainly on sensor related issues such as requirements for signatures, signature modelling of target in background, measurement of radar signature and signature analysis. Also, low observable materials and multidisciplinary optimization have been treated. The report concludes that appropriate tools for this kind of work basically are available at FOI. This report summarizes the results from the project. The technical results have been reported previously in two more detailed reports that cover the activities during 2004 and 2005.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182