Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gruppantennteknik och programmerbara mikrovågssystem - slutrapport.

Gruppantennteknik och programmerbara mikrovågssystem - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Erickson Roland (Red.), Malmqvist Robert, Pettersson Lars, Nelander Anders, Huss Lars-Gunnar, Boman Tomas, Björklund Svante, Pohl Anna
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1816--SE)
Nyckelord flerfunktionssystem, multifunktionssystem, radar, kommunikation, signalspaning, multifunction systems, radar, communication, esm
Sammanfattning För att möta behoven av flexibel och uthållig spaning finns ett ökat intresse av att utöka antalet sensorfunktioner i framtida spaningsfarkoster och plattformar. Styrkan med enskilda RF-baserade sensorfunktioner och kommunikationslänkar är välkänd. Men möjligheterna att utöka antalet sensorer och kommunikationssystem på en farkost begränsas av lastförmåga, effekttillgång, lämpliga sensorpositioner, krav på signaturanpassning och inte minst kostnadsaspekter. Projektet Gruppantennteknik och programmerbara mikrovågssystem har därför studerat möjligheter att utveckla rekonfigurerbar sensorteknik där samma hårdvara skulle kunna anpassa sina egenskaper till olika RF-funktioners behov. Målet är att kunna använda samma apertur och front end för att utföra multipla RFfunktioner. Rapporten sammanfattar verksamhet och resultat inom - systemkravanalys - sensorutveckling och modellering - signalbehandling - nationell och internationell samverkan
Abstract To be able to meet future demands for flexible and perisistent surveillance and reconnaissance there is a growing interest to enhance number of sensor functions available on future surveillance vehicles and platforms. The advantages of single function RF-sensors and commincation links are well known. But the possibilities of enhancing the number of RF-systems on a vehicle is restricted by its payload capacity, available power, suitable sensor positions, low-observable requirements and not least by what can be financially afforded. The project Array antenna technology and programmable microwave systems has investigated possibilities to develop reconfigurable sensor technology where the same hardware would be able to adapt its characteristics to suit the needs of several RFfunctions. The aim is to be able to perform multiple RF-functions with the same aperture and front-end. The report summarizes work and results within: - System requirement analysis - Sensor development and modelling - Signal processing - National and international co-operation

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182