Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inventering av tekniskt beslutstöd för ledning av strid i urban miljö - TEBE slutrapport.

Inventering av tekniskt beslutstöd för ledning av strid i urban miljö - TEBE slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Simon, Bergman Joakim, Hasewinkel Håkan, Hörling Pontus, Kylesten Birgitta, Lindahl Björn, Söderman Ulf, Törne Anders
Ort: Linköping
Sidor: 74
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1819--SE)
Nyckelord beslutstöd, urban terräng, militära operationer, geodata, 3D-modeller, informationsfusion, decision support, urban terrain, military operations, 3D-models, information fusion
Sammanfattning Detta är slutrapporten från ett ett-årigt projekt vars syfte var att undersöka hur viktiga delsystem i ett tekniskt beslutstöd för militära operationer i urban terräng (MOUT) för det svenska försvaret skall utformas och värderas utgående från användarbehov. Projektet har genom fältförsök, användarexperiment, intervjuer och kontakter med förbanden kartlagt användarbehov. Dessutom har en teknikinventering gjorts genom att analysera tekniska möjligheter och förutsättningar. Resultatet som beskrivs i rapporten är en beskrivning av ett fortsatt projekt som fokuseras mot ett tekniskt innehåll som utgår från utvecklingen inom kartering, generering av 3D-modeller, möjligheten att integrera förändringar i geoinfo och den snabba prestandahöjningen på bärbara datorer och PDA. Grundantagandet är att 3D-information är väsentlig för beslutsfattande i urbana miljöer och att behov finns av taktisk kartering och användarkontrollerad uppdatering av geoinfo. Till detta kommer kopplingen till länkade underrättelser som kopplas till plats och visualiseringen av detta i 3D. Effektmålet för ett fortsatt projekt är att till 2007 ha beskrivit ett koncept för beslutstöd och utfört validering av vissa delfunktioner med användarexperiment eller fältstudier.
Abstract This is the final report from a one-year projekt to study the possibilities of decision support for military operations in urban terrain. The goal was to explore how important sub-systems of such a system shall be designed and evaluated based on user needs and also to propose a continued project. By means of field studies, user experiments, intervjues and contacts with operative units, user needshave been surveyed. A survey has also been made by analysing possibilities and preconditions from a technology perspective. The result is a description of a continued project with a focus on a technology contents. The continued project is based on the rapid, curent developments in - topographic mapping and property extraction, generation of 3Dmodels from measured data, and the possibility to integrate changes in geoinfo. It is also assuming that the fast increase in performance in porable computers and PDAs will continue. A basic assumption is that 3D-information is decisive to make good decisions in urban terrain. An assumption is also that there is a need for tactical mapping and user controlled updates of geoinfo. Added to this is the associated information of intelligence that is associated with time, place and position in 3D. The objective for a continued project is to have developed a concept for technical decision support and to have validated specific subfunctions by means of user experiments and field studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182