Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störningsrisker av strålad emission från persondatorer vid samlokalisering med trådlösa kommunikationssystem.

Störningsrisker av strålad emission från persondatorer vid samlokalisering med trådlösa kommunikationssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenumgaard Peter, Fors Karina
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1829--SE)
Nyckelord elektromagnetisk emission, trådlös kommunikation, telekonflikt, COTS, electromagnetic radiation, wireless communications, intersystem interference
Sammanfattning Den kraftigt ökande användningen av Commercial off the Shelf (COTS)-produkter i det svenska totalförsvaret kan leda till ökade problem med strålade störningar mot samlokaliserade trådlösa kommunikationssystem. Detta beror på att COTS-produkter i allmänhet strålar med betydligt högre nivåer av oavsiktlig elektromagnetisk strålning än motsvarande militärspecificerade produkter. Det är därför väsentligt att ha aktuell information om typiska störningsnivåer för att kunna göra sårbarhetsanalyser inför samlokalisering mellan COTS-produkter och trådlösa kommunikationssystem i olika scenarier. Då persondatorer (PC) är en systemtyp som är vanligt förekommande i försvarstillämpningar har arbetet fokuserats på störningar från dessa. I denna rapport redovisas undersökningar av strålningsspektrum från moderna persondatorer. Ur dessa resultat har telekonfliktanalyser vid samlokalisering med COTS-produkter gjorts för två utvalda systemtyper med försvarsintresse; Ra 180/480 samt GPS. Mätningar av strålningsspektrum från PC har gjorts genom samarbete med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Analysen visar att samlokalisering mellan GPS och typiska persondatorer kan medföra allvarliga störningsproblem av GPS-funktion vid samlokaliseringsavstånd upp till ca 90 m. Samlokalisering mellan typisk persondator och system av Ra 180/480-typ visar allvarliga störningsproblem vid samlokaliseringsavstånd upp till ca 30 m.
Abstract The increasing use of Commercial off the Shelf (COTS) products in the Swedish defence could cause increased problems with radiated interference against colocated wireless communication systems. This is due to that COTS-products generally radiate significantly higher levels of unintentional electromagnetic radiation than corresponding military specified products do. It is therefore important to have updated knowledge of typical interference levels in order to perform vulnerability analyses when COTS-products and wireless communication systems are colocated in different scenarios. Since personal computer (PC) is a type of system which is commonly used in defence applications the work has been focused on interference from such systems. In this document investigations of interference spectrum from modern PCs are reported. From these results an intersystem-interference analysis has been performed for colocation between COTS and two chosen system types of defence interest; the army combat radio Ra 180/480 and GPS (Global Positioning System). Mesurements of radiated interference have been made by cooperation with the Swedish Research and Testing Institute (SP). The analysis shows that colocation between GPS and typical PCs can cause severe interference problems on GPS function at colocation distances up to about 90 m. Colocation between typical PCs and systems of Ra 180/480 type shows severe interference problems at colocation distances up to about 30 m.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182