Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Do real groups solve real problems better than they should?

Do real groups solve real problems better than they should? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Granåsen Magdalena
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2005
Publiceringsdatum: 2005-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1833--SE)
Nyckelord problemlösning, gemensam/separerad information, grupper, samarbete, problem solving, shared/unshared information, groups, collaboration
Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka hur gemensam och separerad information påverkar teamarbete i ljuset av prestation för verkliga och nominala grupper. Ett ekologiskt perspektiv innebar att 28 experimentdeltagare från en specifik militär domän löste realistiska dilemman. Studien genomfördes på Upplands regemente, S1, och som försökspersoner användes värnpliktiga i slutet av sin utbildning. En inomgruppsdesign användes, med problemlösningsprestation, kommunikation och enkäter som beroendemått. I enlighet med tidigare forskning om gemensam/separerad information visade kommunikations- och enkätdata på tydliga effekter av information. Dessa skillnader reflekterades dock inte i prestationsresultaten, vilket kan bero på det ekologiska perspektivet. I linje med tidigare forskning om nominala/verkliga grupper, presterade riktiga grupper inte bättre än nominala grupper. Svaret på titelfrågan blir därför, att grupper inte presterar bättre än de borde, jämfört med individer. Slutligen berördes nyttan av denna kunskap för Försvarsmakten, och det rekommenderas att informationsaspekter beaktas även från ett socialt/beteendevetenskapligt perspektiv i utveckling av system för Försvarsmakten som berör informationshantering.
Abstract The purpose of the current study was to investigate how shared and unshared information affected team outcome in the light of nominal and real group performance. An ecological approach involved realistic dilemmas solved by 28 participants from a specific, military domain. The data collection was performed at the Uppland Regiment, S1, on conscripts at the end of their national, military training. A within-groups design was used, and data collection included performance, communication and questionnaires. Although no effects of shared/unshared information on performance were obtained, communication and questionnaire measures revealed significant differences between shared and unshared information. The lack of effects on performance due to shared and unshared information may be due to the ecological approach. In line with earlier research, no performance differences were found between nominal and real groups. The conclusion is then, that real groups do not perform better than they should, compared to individuals. Finally, benefits for the Swedish Armed Forces are discussed, and it is recommended that information sharing is considered also from a social/behavioural perspective during development of information management systems for the Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182